Tobin Properties AB (publ) delårsrapport januari – juni 2018

Regulatorisk 2018-07-12

”Utvecklingen under det andra kvartalet fortsatte att präglas av en avvaktande marknad. Fokus för 2018 är att fortsätta leverera i pågående projekt avseende tid, pris och kvalitet med en mer marknadsanpassad försäljningsstrategi.” – Erik Karlin, vd

KVARTALET APRIL – JUNI 2018 

 • Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 49 MSEK (417).
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,7 MSEK (18,4).
 • Resultatet efter skatt uppgick till –3,7 MSEK (15,9).
 • Resultatet per aktie uppgick till –0,29 SEK (1,23). 1) 
 • Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 15 (81).
 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (173).
 • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 493 (674).
 • Tidigare prognos om en rörelsevinst om 250 MSEK 2018 justerades till 75–125 MSEK.

PERIODEN JANUARI – JUNI 2018

 • Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 62 MSEK (1 064).
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (45,7).
 • Resultatet efter skatt uppgick till –7,0 MSEK (40,2).
 • Resultatet per aktie uppgick till –0,67 SEK (3,27). 1) 
 • Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 18 (227).
 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (268).
 • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 493 (674).

1)         Ingen utspädningseffekt föreligger.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Juni: Efter en fulltecknad företrädesemission tillfördes Tobin Properties cirka 225 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Juni: Projektet Etaget vann första pris i Swedish Design Awards 2018.
 • Juni: Obligationsinnehavare motsvarande cirka 7 procent av utgivna obligationer, begärde förtida inlösen av obligationslån.
 • Juni: Krediter motsvarande 513 MSEK beviljades av banker, vilket tillsammans med emissionslikvid bedöms täcka bolagets kapitalbehov för kommande tolv månader.
 • Maj: Vid årsstämman fastställdes en utdelning för 2017 om 11,50 (11,50) SEK för preferensaktien och 0 (0) SEK för stamaktien samt ett bemyndigande om emission av samman­lagt högst 2 146 215 stamaktier.
 • Maj: Projekten Etaget och Arkaden nominerades till ”Årets Stock­holmsbyggnad 2018” respektive ”Årets byggnad 2018 i Sundbyberg”. 
 • April: Tobin Properties meddelade en Change of Control-händelse i bolagets obligationslån (samt obligationen i Mariefjärd) då Klövern AB:s innehav översteg 50 procent av rösterna i bolaget.
 • April: Huvudägaren Klövern AB föreslog att årsstämman 2018 skulle besluta om en företrädesemission om cirka 225 MSEK.
 • Mars: Utfallet av Klövern AB:s kontanta budpliktsbud offentliggjordes och resulterade i ett ägande om 58,9 procent av aktierna och cirka 61,4 procent av rösterna i Tobin Properties per likviddagen den 4 april 2018.
 • Februari: Styrelsen i Tobin Properties meddelade sin uppfattning att bolagets aktieägare inte ska acceptera ett budpliktsbud från Klövern AB.
 • Januari: En extra bolagsstämma beslutade om en nyemission om 150 MSEK och en företrädesemission av högst 2 592 383 stamaktier samt att välja in Rutger Arnhult (Klövern AB) som ledamot i Tobin Properties styrelse.
 • Januari: En företrädesemission övertecknades och bolaget tillfördes 53 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Tobin Properties tillträdde byggrätter i Nacka strand motsvarande cirka 400 bostäder. 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN GÅ IN PÅ WWW.TOBINPROPERTIES.SE ELLER KONTAKTA:

Erik Karlin, vd

Telefon: +46 70 420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2018 kl. 07.00 CET

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter med funktionella lösningar utifrån moderna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av 18 utvecklingsprojekt om ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 11 450 MSEK. Bolaget har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier samt ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt bolaget.

Dokument

PM_2018-07-12_Tobin Properties AB (publ) delårsrapport januari-juni 2018 Tobin Properties AB (publ) delårsrapport januari-juni 2018