Nytt antal aktier och röster i Tobin Properties

Regulatorisk 2019-05-31

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA (inkluderat District of Columbia) (”USA”), Australien, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanadaeller någon...

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA (inkluderat District of Columbia) (”USA”), Australien, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, SydafrikaHongkong, Kanadaeller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande är otillåten eller föremål för legala restriktioner.

Årsstämman i Tobin Properties beslutade den 25 april 2019 att genomföra en nyemission om högst 81 847 660 stamaktier med företrädesrätt för Tobins stamaktieägare.

I enlighet med detta beslut har 77 912 412 nya stamaktier tecknats och emitterats med stöd av teckningsrätter vilket resulterat i att det totala antalet stamaktier och röster i Tobin Properties har förändrats.

Per dagens datum uppgår det totala antalet stamaktier till 118 836 242 och det totala antalet preferensaktier till 1 000 242. Varje stamaktie berättigar till en röst på bolagsstämma och varje preferensaktie berättigar till en tiondels röst. Det totala antalet röster i Tobin Properties uppgår per dagens datum till 118 936 266,20.

Därutöver har ytterligare 3 935 248 stamaktier tecknats utan stöd av teckningsrätter. Dessa aktier har ännu inte registrerats men förväntas att registreras inom kort.

För ytterligare information, vänligen besök staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Patrik Essehorn, Styrelseordförande Tobin Properties

Telefon: 070 – 882 03 75

Per Alnefelt, CFO Tobin Properties 

Telefon: 072 – 717 02 17, E-post: per.alnefelt@tobinproperties.se

Denna information är sådan information som Tobin Properties AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2019 kl. 08:00 CEST 

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Detta pressmeddelande lämnas inte, och får ej offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i jurisdiktion eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i jurisdiktion annat än i Sverige.

Om Tobin Properties

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter med funktionella lösningar utifrån moderna människors behov. Bolaget har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North samt ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB (ca@avanza.se, telefon 08-409 421 20) agerar Certified Adviser åt bolaget. 


Dokument

Release