KLÖVERN AB PÅKALLAR TVÅNGSINLÖSEN, TOBIN PROPERTIES AB ANSÖKER OM AVNOTERING OCH AVSER KALLA TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Regulatorisk 2019-06-05

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA (inkluderat District of Columbia) (”USA”), Australien, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanadaeller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande är otillåten eller föremål för legala restriktioner. Publiceringsdatum: 5 juni 2019 kl. 12:00 CEST

Klövern AB (publ) (”Klövern”) genom sitt indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB (”Dagon”) har meddelat styrelsen i Tobin Properties AB (”Tobin”) att Klövern förvärvat över 90 procent av aktierna i Tobin Properties och att Klövern beslutat att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier.

Styrelsen för Tobin Properties anser, efter önskemål från Klövern, att det inte längre är motiverat för Bolaget att verka i en noterad miljö och har därför beslutat att ansöka om avnotering av Tobins stamaktie och preferensaktie från Nasdaq First North. Sista dag för handel i Tobins aktier på Nasdaq First North kommer att meddelas snarast efter att Bolaget erhållit besked därom från Nasdaq Stockholm.

Styrelsen avser vidare att kalla till extra bolagsstämma för att bland annat välja en ny styrelse i Bolaget. 

För ytterligare information, vänligen besök staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Patrik Essehorn, Styrelseordförande Tobin Properties

Telefon: 070 – 882 03 75

Per Alnefelt, CFO Tobin Properties 

Telefon: 072 – 717 02 17, E-post: per.alnefelt@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 juni 2019 kl. 12:00 CEST. 

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Detta pressmeddelande lämnas inte, och får ej offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i jurisdiktion eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i jurisdiktion annat än i Sverige.

Dokument

Release