Tvångsinlösen av återstående aktier i Tobin Properties avslutad

2022-03-17

Den 5 juni 2019 påkallade Klövern AB (idag ett dotterbolag till Corem Property Group AB), genom sitt indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB (”Dagon”), inlösen av samtliga återstående aktier i Tobin Properties AB (”Tobin”). För att bevaka minoritetsaktieägares rätt i samband med inlösenprocessen utsågs god man. En skiljenämnd tillsattes därefter. Inlösenprocessen av återstående aktier i Tobin är nu avslutad och skiljedom meddelades den 8 december 2021. Skiljedomen har vunnit laga kraft.

Styrelsen för Dagon har, i enlighet med slutlig skiljedom, fattat beslut om att överföra minoritetsaktieägarnas samtliga aktier i Tobin till Dagon och utbetala det av skiljenämnden fastställda lösenbeloppet, jämte ränta, om 10,10 kronor per aktie. Det totala antalet aktier som omfattas uppgår till 7 627 547, innebärandes att ett totalt lösenbelopp om drygt 77 miljoner kronor kommer att betalas ut.

Överföringen av minoritetsaktieägarnas aktier och utbetalning till minoritetsaktieägarna kommer att ske den 17 mars 2022 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

Corem Property Group AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 08-503 853 33, eva.landen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se