Tobin Properties vidtar rättelse av tidigare offentliggjord information och erhåller ytterligare kreditbeslut om 151 miljoner kronor

Regulatorisk 2018-06-09

Tobin Properties vidtar rättelse av tidigare offentliggjord information avseende kreditbeslut om 362 miljoner kronor som offentliggjordes igår den 8 juni klockan 09:30 CEST. Rättelsen innebär...

Tobin Properties vidtar rättelse av tidigare offentliggjord information avseende kreditbeslut om 362 miljoner kronor som offentliggjordes igår den 8 juni klockan 09:30 CEST. Rättelsen innebär att den sammanlagda finansieringen från beviljade krediter och företrädesemission uppgår till 738 miljoner kronor, istället för tidigare kommunicerade 741 miljoner kronor.

Tobin Properties har vidare erhållit ytterligare ett definitivt kreditbeslut från bank omfattande 151 miljoner kronor. Därmed har samtliga kreditbeslut i bolagets pågående finansieringsdiskussioner erhållits. Totalt omfattar de beviljade kreditbesluten från bank 513 miljoner kronor. Vid sidan av bolagets beviljade krediter pågår en företrädesemission omfattande 225 miljoner kronor före emissionskostnader om 3 miljoner kronor. Företrädesemissionen är fullt garanterad av Tobin Properties huvudägare Dagon Sverige AB, ett indirekt helägt dotterbolag till Klövern AB (publ). Finansieringen från beviljade krediter och företrädesemissionen uppgår tillsammans till 738 miljoner kronor, varav 160 miljoner kronor ersätter befintliga lån.

Mot bakgrund av att Tobin Properties erhållit definitiva kreditbeslut om 362 miljoner kronor respektive 151 miljoner kronor samt med anledning av att emissionslikviden om 222 miljoner kronor från företrädesemission kommer bolaget tillgodo efter genomförande av företrädesemissionen är det bolagets bedömning att rörelsekapitalet i bolaget är tillräckligt för bolagets nuvarande kapitalbehov de kommande tolv månaderna.

För ytterligare information, vänligen besök staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, vd Tobin Properties

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 juni 2018 kl. 09.15 CEST.

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder med funktionella lösningar utifrån medvetna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av utvecklingsprojekt med ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 11 450 MSEK per den 31 mars 2018. Tobin Properties har en stam- och preferensaktie som är listad på Nasdaq First North Premier och ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt Bolaget.

Dokument

PM_2018-06-09_Tobin Properties erhåller ytterligare kreditbeslut om 151 miljoner kronor