Tobin Properties sänker sin resultatprognos för räkenskapsåret 2018

Regulatorisk 2018-10-17

Tobin Properties AB (publ) reviderar ned tidigare prognos avseende rörelseresultatet för räkenskapsåret 2018 till 25 – 50 MSEK till följd av en svag försäljning och nedskrivning av fastighet under det tredje kvartalet.

I delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2018 offentliggjorde Tobin en prognos för räkenskapsåret 2018 om ett rörelseresultat om 150 – 200 MSEK. Prognosen för helåret 2018 justerades därefter den 31 maj 2018 till ett förväntat rörelseresultat om cirka 75 – 125 MSEK.

Som följd av en avvaktande marknad för nyproducerade lägenheter har bolagets försäljningsutveckling under det tredje kvartalet varit fortsatt svag. Därutöver har bolaget gjort en nedskrivning av en exploateringsfastighet i Uppsala. Prognosen för rörelseresultatet 2018 justeras därmed återigen. Den nya prognosen är ett förväntat rörelseresultat i spannet 25 – 50 MSEK för helåret 2018.

Imorgon den 18 oktober, före börsen öppning, offentliggörs Tobin Properties rapport för det tredje kvartalet i sin helhet.

För ytterligare information, vänligen besök staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Patrik Mellgren, VD Tobin Properties

Telefon: 072-856 22 00, E-post: patrik.mellgren@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 oktober 2018 kl. 21.00 CEST.

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder med funktionella lösningar utifrån medvetna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av utvecklingsprojekt med ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 11 450 MSEK per den 30 juli 2018. Tobin Properties har en stam- och preferensaktie som är listad på Nasdaq First North Premier och ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt bolaget.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktad information. Sådan framtidsinriktad information är ingen garanti för framtida förhållande och är föremål för ofrånkomliga risker och osäkerhetsfaktorer. Ord som ”förutses”, ”uppskattar”, ”förväntas”, ”föreslås”, “avses”, ”planeras”, “bedöms”, ”kan”, ”kommer” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framtidsinriktad information. Denna framtidsinriktade information speglar Tobin Properties förväntningar, baserade på den information som för närvarande finns tillgänglig för Tobin Properties, och dessa förväntningar och avsikter bygger på ett antal antaganden och är föremål för risker och osäkerhetsmoment som kan vara eller är utanför Tobin Properties kontroll, inkluderande men inte begränsat till effekter av förändringar i den ekonomiska konjunkturen, räntenivåer, fluktuationer i produktion, fluktuationer i reservberäkningar, utvinning, licenser, konkurrens, relationer till anställda, naturkatastrofer och potentiellt behov av ökade investeringar. Faktiska resultat kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information baseras uteslutande på förhållanden som råder vid tidpunkten då den lämnas och Tobin Properties har ingen skyldighet (och frånsäger sig uttryckligen sådan skyldighet) att uppdatera eller ändra sådan framtidsinriktad information, vare sig som en följd av ny information, nya förhållanden eller något annat, med undantag för vad som följer av tillämpliga lagar och regler. Prognosen ska läsas tillsammans med antaganden som gjorts vid avlämnandet av prognosen. Prognosen utgör ingen garanti för att utfallet kommer att inträffa.

Dokument

PM_2018-10-17 Tobin Properties sänker sin resultatprognos för räkenskapsåret 2018