TOBIN PROPERTIES REVIDERAR RESULTATPROGNOS FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018

Regulatorisk 2019-02-01

Tobin Properties AB (publ), org.nr 556733-4379, (”Tobin Properties” eller ”Bolaget”) reviderar sedan tidigare offentliggjord prognos avseende rörelseresultatet för räkenskapsåret 2018 ned till ett negativt resultat om 25 - 30 MSEK.

Reviderad prognos avseende rörelseresultat för räkenskapsåret 2018 

Inför publicering av delårsrapporten den 18 oktober 2018 justerade Bolaget prognosen för helåret 2018 ned till 25 – 50 MSEK.  

Marknaden för nyproducerade lägenheter är fortsatt avvaktande. Bolaget har haft ökade kostnader för garantiåtaganden. Styrelsen skriver därtill ned värden på nedlagda kostnader i projekt samt gör en ytterligare nedskrivning av en exploateringsfastighet i Uppsala, vilket gör att vår bedömning av rörelseresultatet för räkenskapsåret 2018 justeras ned från 25-50 MSEK till ett negativ resultat om 25 – 30 MSEK. Nedjusteringen görs samtidigt som vi gör bedömningen att Tobins projektportfölj på sikt har potential utifrån både geografiska lägen och fastigheternas och byggrätternas förvärvsvärden.

Den uppdaterade prognosen avseende rörelseresultatet för 2018 har inte granskats av Bolagets revisor per dagen för offentliggörandet.

För ytterligare information, vänligen besök staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Patrik Mellgren, t.f VD Tobin Properties 

Telefon: 072-856 22 00, E-post: patrik.mellgren@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 februari 2019 kl. 08.00 CEST. 

Om Tobin Properties

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder med funktionella lösningar utifrån medvetna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av utvecklingsprojekt med ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 11 500 MSEK per den 30 september 2018. Tobin Properties har en stam- och preferensaktie som är listad på Nasdaq First North Premier och ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB (corp@avanza.se, telefon – 08-409 421 20) agerar Certified Adviser åt Bolaget.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktad information. Sådan framtidsinriktad information är ingen garanti för framtida förhållande och är föremål för ofrånkomliga risker och osäkerhetsfaktorer. Ord som ”förutses”, ”uppskattar”, ”förväntas”, ”föreslås”, “avses”, ”planeras”, “bedöms”, ”kan”, ”kommer” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framtidsinriktad information. Denna framtidsinriktade information speglar Tobin Properties förväntningar, baserade på den information som för närvarande finns tillgänglig för Tobin Properties, och dessa förväntningar och avsikter bygger på ett antal antaganden och är föremål för risker och osäkerhetsmoment som kan vara eller är utanför Tobin Properties kontroll, inkluderande men inte begränsat till effekter av förändringar i den ekonomiska konjunkturen, räntenivåer, fluktuationer i produktion, fluktuationer i reservberäkningar, utvinning, licenser, konkurrens, relationer till anställda, naturkatastrofer och potentiellt behov av ökade investeringar. Faktiska resultat kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information baseras uteslutande på förhållanden som råder vid tidpunkten då den lämnas och Tobin Properties har ingen skyldighet (och frånsäger sig uttryckligen sådan skyldighet) att uppdatera eller ändra sådan framtidsinriktad information, vare sig som en följd av ny information, nya förhållanden eller något annat, med undantag för vad som följer av tillämpliga lagar och regler. Prognosen ska läsas tillsammans med antaganden som gjorts vid avlämnandet av prognosen. Prognosen utgör ingen garanti för att utfallet kommer att inträffa.

Dokument

Release