Tobin Properties publicerar årsredovisning för 2017

Regulatorisk 2018-04-27

Hela årsredovisningen finns i bifogad PDF samt tillgänglig på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud. I slutet på vecka 18 finns den tryckta versionen att hämta på Tobin Properties kontor på Humlegårdsgatan 19A i Stockholm. Distribution av den tryckta årsredovisningen till aktieägare och intressenter som meddelat att de önskar få den hemskickad påbörjas samtidigt.

Årsredovisningen kan även beställas genom att kontakta Tobin Properties på telefon 08-120 500 00 eller på info@tobinproperties.se.

Tobin Properties årsredovisning skiljer sig från bolagets bokslutskommuniké gällande Moderbolagets resultat- och balansräkning. Det är två poster som har ändrats, Kortfristiga fordringar koncernföretag samt bokslutsdispositioner, vilka har ökat med 12 923 Tkr. Anledningen är att Tobin Properties valt att ändra så att Moderbolaget blir mottagare av koncernbidrag uppgående till 12 923 Tkr från att tidigare ej varit mottagare av koncernbidrag. Ändringen har inte haft någon inverkan på koncernens skattekostnad och således ej påverkat Koncernens resultat- och balansräkning.

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta: 

Erik Karlin, VD Tobin Properties

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se 

Per Alnefelt, CFO Tobin Properties

Telefon: +46 72 717 02 17, E-post: per.alnefelt@tobinproperties.se 

Denna information är sådan information som Tobin Properties AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2018 kl. 15.00 CET.

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter med funktionella lösningar utifrån moderna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av 18 utvecklingsprojekt om ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 11 450 MSEK. Bolaget har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier samt ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt bolaget.                                                         

Dokument

PM_2018-04-27_Tobin Properties publicerar årsredovisning för 2017 Tobin Properties årsredovisning 2017