Tobin Properties offentliggör utfall i företrädesemission

Regulatorisk 2018-02-05

Utfallet för Tobin Properties AB (publ) (”Bolaget” eller ”Tobin Properties”) företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 31 januari 2018, visar att 2 332 388 stamaktier tecknades med stöd av teckningsrätter vilket motsvarar cirka 90 procent av de erbjudna stamaktierna. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 1 000 189 stamaktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 39 procent av antalet stamaktier i företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad. Det garantiåtagande som Klövern AB (publ) lämnade i företrädesemissionen har inte behövt utnyttjas. Genom nyemissionen kommer Tobin Properties att tillföras cirka 52 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

De som av Euroclear Sweden AB var registrerad som stamaktieägare i Tobin Properties på avstämningsdagen den 15 januari 2018 hade företrädesrätt att teckna stamaktier i företrädesemissionen. För varje innehavd stamaktie i Bolaget erhölls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigade till teckning av en (1) ny stamaktie till teckningskursen 20 SEK. Härutöver erbjöds möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

De som har tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas stamaktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Besked om tilldelning till de personer som tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 6 februari 2018. Tecknade och tilldelade stamaktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 8 februari 2018, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom företrädesemissionen kommer Tobin Properties aktiekapital att öka med 259 238,30 SEK till 2 146 215,70 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med 2 592 383 stamaktier till 21 462 157 aktier, varav 20 461 915 utgörs av stamaktier och 1 000 242 utgörs av preferensaktier av serie A, när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

De nya stamaktierna som tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North Premier i Stockholm från och med den 14 februari 2018.

Rådgivare

ABG Sundal Collier är sole manager och finansiell rådgivare och Baker McKenzie är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

För mer information vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, CEO

Telefon +46 70 420 44 33, E-post erik.karlin@tobinproperties.se

Denna information är sådan som Tobin Properties AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2018, kl. 22.15.

Om Tobin Properties

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder med funktionella lösningar utifrån medvetna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av utvecklingsprojekt med ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 12 800 miljoner kronor. Tobin Properties har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier och ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt bolaget.

Dokument

PM_2018-02-05_Tobin Properties offentliggör utfall i företrädesemission