Tobin Properties offentliggör utfall av förtida inlösen av obligationslån till följd av change of control

Regulatorisk 2018-06-11

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA (inkluderat District of Columbia) (”USA”), Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande är otillåten eller föremål för legala restriktioner.

Tobin Properties AB (publ), org.nr 556733-4379, (“Tobin Properties” eller ”Bolaget”) meddelar att till följd av ägarförändring i Bolaget har obligationsinnehavare motsvarande ett obligationsinnehav om 54 MSEK, motsvarande cirka 11 procent av totala antalet utgivna obligationer, begärt förtida inlösen av Bolagets utestående treåriga seniora säkerställda obligationslån om totalt 500 MSEK med rörlig ränta som förfaller i juli 2019 (ISIN-nr SE0008347371) (”Obligationslånet”).

En underrättelse om förtida inlösen av Obligationslånet lämnades av Bolaget den 6 april 2018 till samtliga obligationsinnehavare som per den 3 juli 2018 är registrerade som obligationsinnehavare i avstämningsregistret fört av Euroclear Sweden AB. Underrättelsen skedde med anledning av en change of control-händelse under villkoren för Obligationslånet till följd av att Klövern AB (publ), genom sitt indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB, innehar mer än 50 procent av ägandet i Bolaget.

Obligationsinnehavare med ett sammanlagt innehav om 54 MSEK, motsvarande cirka 11 procent av totala antalet utgivna obligationer, har begärt att i förtid lösa in sina respektive obligationer. Obligationslånet kommer lösas in till inlösenpriset 101 procent av nominellt belopp per obligation. Därutöver kommer Bolaget utbetala upplupen och obetald ränta i enlighet med villkoren för Obligationslånet.

Inlösensbeloppet kommer per den 10 juli 2018 att utbetalas till respektive registrerad obligationsinnehavare som begärt inlösen.

Bolaget bedömer att Bolagets rörelsekapital är tillräckligt för den kommande tolvmånadersperioden även efter utbetalning av inlösta obligationer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

För ytterligare information, vänligen besök staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 juni 2018 kl. 21:45 CEST.

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder med funktionella lösningar utifrån medvetna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av utvecklingsprojekt med ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 11 450 MSEK per den 31 mars 2018. Tobin Properties har en stam- och preferensaktie som är listad på Nasdaq First North Premier och ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt Bolaget.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Detta pressmeddelande lämnas inte, och får ej offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Dokument

PM_2018-06-11_Tobin Properties offentliggör utfall av förtida inlösen av obligationslån till följd av change of control