Tobin Properties offentliggör tilläggsprospekt

Regulatorisk 2019-05-22

Tobin Properties AB (publ), org.nr 556733-4379, (”Tobin Properties” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt i tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av stamaktier i Tobin Properties som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 7 maj 2019 och offentliggjordes samma dag. Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med prospektet.

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA (inkluderat District of Columbia) (”USA”), Australien, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, SydafrikaHongkong, Kanadaeller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande är otillåten eller föremål för legala restriktioner.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att entreprenadbolaget Q-Gruppen Bygg AB, 556542-9338, har försatts i konkurs den 21 maj 2019. Informationen offentliggjordes av Bolaget genom pressmeddelande samma dag på Bolagets webbplats (staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud) 

Tilläggsprospektet har idag godkänts av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och finns tillgängligt på Tobin Properties hemsida (staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud) samt Swedbanks hemsida (www.swedbank.se/prospekt).

Investerare som före offentliggörandet av tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 24 maj 2019, det vill säga inom två dagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet. Återkallelse ska ske skriftligen till Tobin Properties AB (publ), c/o Swedbank Emissioner C85, 105 34 Stockholm. Investerare som har tecknat aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer förbli bindande och om investerare önskar kvarstå som tecknare av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

För ytterligare information, vänligen besök staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Patrik Essehorn, Styrelseordförande Tobin Properties

Telefon: 070 – 882 03 75

Per Alnefelt, CFO Tobin Properties 

Telefon: 072 – 717 02 17, E-post: per.alnefelt@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 maj maj 2019 kl. 13:45 CEST. 

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Detta pressmeddelande lämnas inte, och får ej offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i jurisdiktion eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i jurisdiktion annat än i Sverige.

Dokument

Release