Tobin Properties offentliggör tilläggsprospekt

Regulatorisk 2018-06-18

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA (inkluderat District of Columbia) (”USA”), Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande är otillåten eller föremål för legala restriktioner.

Tobin Properties AB (publ), org.nr 556733-4379, (”Tobin Properties” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”), i tillägg till det prospekt som offentliggjordes den 7 juni 2018 avseende inbjudan till teckning av stamaktier med företrädesrätt i Tobin Properties (”Prospektet”). Tilläggsprospektet har i dag den 18 juni 2018 godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt publicerats av Bolaget. Tilläggsprospektet utgör en integrerad del av och ska läsas tillsammans med Prospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Tobin Properties den 8 juni 2018 samt den 9 juni 2018 genom pressmeddelande offentliggjorde att Bolaget har erhållit definitiva kreditbeslut om 362 MSEK respektive 151 MSEK. Bolaget offentliggjorde därutöver den 11 juni 2018 att obligationsinnehavare begärt inlösen av obligationer i Tobin Properties och Bolagets dotterbolag Mariefjärd AB (publ) om sammanlagt 55 MSEK exklusive upplupen men ej ännu betald ränta. Efter positiva kreditbesked och bekräftelse av den i Prospektet lämnade bedömningen av att fåtal obligationsinnehavare skulle begära obligationsinlösen tillsammans med erhållande av emissionslikvid från Företrädesemissionen gör Bolaget bedömningen att Bolagets rörelsekapitalbeskrivning i Prospektet bör uppdateras för att ge marknaden en rättvisande bild av Bolagets finansiella situation.

Tilläggsprospektet finns tillgängligt på Tobin Properties hemsida (staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud) samt på Swedbanks hemsida (www.swedbank.se/prospekt). Tilläggsprospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (fi.se).

Rätt att återkalla genomförd teckning

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i företrädesemissionen i Prospektet har enligt med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 20 juni 2018. Återkallelse ska ske skriftligen till Swedbank AB (publ), Emissioner C85, SE-105 34 Stockholm, Sverige eller via e-post till emissioner@swedbank.se. Investerare som anmält sig för teckning av aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

Rörelsekapital

I Tilläggsprospektet publiceras uppdaterad information om Bolagets bedömda rörelsekapitalunderskott. Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet är otillräckligt för att täcka Bolagets behov under de kommande tolv månaderna, vilket huvudsakligen sammanhänger med åtaganden kopplade till projekt som ännu ej tillträtts om cirka 229 MSEK samt skyldigheten att i förtid lösa in obligationer om cirka 55 MSEK under Bolagets och dotterbolaget Mariefjärd AB:s obligationslån, med anledning av en ägarförändring i Bolaget.

Mot bakgrund av att Bolaget den 8 juni 2018 erhållit definitivt kreditbeslut avseende byggkreditiv om 362 MSEK och den 9 juni 2018 erhållit definitivt kreditbeslut avseende fastighetslån om 151 MSEK samt att Bolaget därutöver den 11 juni 2018 offentliggjort att obligationsinnehavare begärt inlösen av Bolagets och Bolagets dotterbolag Mariefjärd AB:s obligationer motsvarande totalt 55 MSEK exklusive upplupen men ej ännu betald ränta har Bolagets rörelsekapitalunderskott minskat i förhållande till vad som angavs i Prospektet.

Bolaget beräknar, med ändring av Bolagets bedömning i Prospektet, att underskottet av rörelsekapital under de kommande tolv månaderna nu uppgår till cirka 170 MSEK, vilket huvudsakligen är hänförligt till framtida projekttillträden samt förtida obligationsinlösen. Mot bakgrund av ovan gör Bolaget bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet, per datumet för detta Tilläggsprospekt, räcker för att finansiera Bolagets verksamhet fram till 6 juli 2018.

Bolaget avser att finansiera det bedömda rörelsekapitalunderskottet med emissionslikviden från företrädesemissionen i Prospektet. När Bolaget erhåller emissionslikviden kommer Bolaget förmå att finansiera verksamheten fram till 1 juli 2019, då resterande av Bolagets obligationslån 2016/2019 förfaller till betalning.

För närmare information om Bolagets bedömning av rörelsekapitalet hänvisas till publicerat Tilläggsprospekt.

Rådgivare

Swedbank AB är Global Coordinatior och sole bookrunner samt emissionsinstitut och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen i Prospektet och Tilläggsprospektet.

För ytterligare information, vänligen besök staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 juni 2018 kl.10.35 CEST.

Om Tobin Properties

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder med funktionella lösningar utifrån medvetna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av utvecklingsprojekt med ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 11 450 MSEK per den 31 mars 2018. Tobin Properties har en stam- och preferensaktie som är listad på Nasdaq First North Premier och ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt Bolaget.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Detta pressmeddelande lämnas inte, och får ej offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer endast att lämnas genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

Dokument

PM_2018-06-18_Tobin Properties offentliggör tilläggsprospekt