Tobin Properties offentliggör styrelsens förslag om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 409 miljoner kronor

Regulatorisk 2019-03-22

Styrelsen för Tobin Properties AB (publ) (”Tobin” eller ”Bolaget”) har beslutat att föreslå att årsstämman fattar beslut om att genomföra en nyemission av stamaktier om cirka 409 miljoner kronor med företrädesrätt för Tobins stamaktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen föreslås genomföras i syfte att minska Bolagets skulder.

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA (inkluderat District of Columbia) (”USA”), Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande är otillåten eller föremål för legala restriktioner

Nyemissionen i korthet:

  • Nyemissionen föreslås genomföras i syfte att minska Tobins skulder och förbättra Bolagets förhandlingsposition gentemot banker och andra marknadsaktörer framöver
  • Stamaktieägare i Tobin föreslås få företrädesrätt att teckna två nya stamaktier i Bolaget för varje befintlig stamaktie
  • Teckningskursen föreslås till 5 kronor per ny stamaktie, vilket motsvarar en likvid om totalt cirka 409 miljoner kronor före emissionskostnader
  • Förutsatt att årsstämman beslutar om nyemissionen den 25 april 2019, kommer teckningsperioden att löpa från den 8 maj 2019 till och med den 22 maj 2019
  • Nyemissionen föreslås omfattas av teckningsåtaganden och emissionsgaranti motsvarande 100 procent av nyemissionen lämnade av Bolagets huvudägare Dagon Sverige AB, ett helägt dotterbolag till Klövern AB (publ)

Bakgrund och motiv

Tobin utvecklar bostäder och tillhörande fastigheter. Det sker antingen genom förvärv av byggrätter, förvärv av befintliga fastigheter i syfte att riva och producera nya bostäder och tillhörande fastigheter eller konvertering av kommersiella lokaler till bostäder och tillhörande fastigheter. Bolaget inriktar sig på attraktiva bostadslägen, främst i Storstockholmsområdet och i Uppsala.

Från och med hösten 2017 har Bolaget förnyat sin strategi som syftar till att ha större kontroll av värde- och leveranskedjan. Bolaget avser även att bredda produktutbudet, från att endast ha utvecklat bostäder för bostadsrättsföreningar till att även utveckla bostäder för hyresrättsfastigheter samt andra kommersiella fastigheter som kompletterar ett kvarter eller bostadsområde.

Bolaget har som en konsekvens av det rådande marknadsläget för nyproducerade lägenheter intagit en mer avvaktande ställning sedan första kvartalet 2018. Likviden från Företrädesemissionen avser Tobin använda för att minska dess skulder, främst kopplat till den obligation om 500 miljoner kronor som förfaller den 1 juli 2019. Att Bolagets balansräkning och likviditet stärks genom Företrädesemissionen förbättrar Bolagets förhandlingsposition gentemot banker och andra marknadsaktörer framöver. 

Nyemissionen 

Tobins styrelse har beslutat att föreslå att årsstämman den 25 april 2019, beslutar om en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för Tobins stamaktieägare. Den som av Euroclear Sweden AB är registrerad som stamaktieägare på avstämningsdagen för nyemissionen den 6 maj 2019 förslås äga företrädesrätt att teckna nya stamaktier i Företrädesemissionen, 

varvid en (1) befintlig stamaktie ger två (2) teckningsrätter och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie i Företrädesemissionen. Teckningskursen föreslås vara 5 kronor per stamaktie. Om inte samtliga nya stamaktier tecknas med stöd av teckningsrätter erbjuds möjlighet för aktieägare i första hand och andra investerare i andra hand att teckna stamaktier utan stöd av teckningsrätter.

Företrädesemissionen föreslås omfatta högst 81 847 660 stamaktier. Vid full teckning av samtliga stamaktier i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 8 184 766 kronor och tillföra Tobin cirka 409 miljoner kronor före avdrag för emissionskostander. Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 8 maj 2019 till och med den 22 maj 2019. Styrelsen i Tobin ska ha rätt att förlänga teckningsperioden.

Den föreslagna Företrädesemissionen förutsätter att årsstämman som äger rum tisdagen den 25 april 2019 fattar beslut enligt styrelsens förslag. För ytterligare information, se kallelse i separat pressmeddelande.

Teckningsåtaganden och garantiförbindelser

Dagon Sverige AB, ett helägt dotterbolag till Klövern AB (publ), äger 35 441 851 stamaktier och 18 378 preferensaktier i Bolaget, vilket motsvarar cirka 84,6 procent av aktiekapitalet och cirka 86,4 procent av totala röstetalet i Bolaget. Dagon Sverige AB har åtagit sig att teckna sig för sin andel i Företrädesemissionen och även garanterat att nyemissionen blir fulltecknad samt förbundit sig att rösta för Företrädesemissionen på årsstämman. Dagon Sverige AB erhåller inte någon ersättning för sitt åtagande att garantera att Företrädesemissionen blir fulltecknad. Totalt omfattas således Företrädesemissionen i sin helhet av teckningsåtaganden och emissionsgarantier.

Preliminär föreslagen tidplan

25 april 2019 Årsstämman fattar beslut om nyemissionen i enlighet med styrelsens förslag
2 maj 2019 Sista handelsdag för stamaktien inklusive rätt att delta i nyemissionen
3 maj 2019 Första handelsdag i stamaktien exklusive rätt att delta i nyemissionen
6 maj 2019 Avstämningsdag, dvs. stamaktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen
7 maj 2019 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
8 maj – 20 maj 2019 Handel i teckningsrätter
8 maj – 22 maj 2019 Teckningsperiod
27 maj 2019 Offentliggörande av utfall i nyemissionen

Finansiella och legala rådgivare

Swedbank är Global Coordinator och Sole Bookrunner samt emissionsinstitut och Walthon Advokater AB är legal rådgivare till Tobin i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information om LEI och NID

Som en följd av MiFID II/MIFIR, behöver alla juridiska och fysiska personer ett LEI-nummer (Legal Entity Identifier) respektive NID-nummer (Nationellt ID) för att kunna genomföra värdepapperstransaktioner efter den 3 januari 2018. Ett LEI-nummer är en global identifieringskod för juridiska personser och NID är en global identifieringskod för fysiska personer.

Investerare som vill ansöka om teckning av aktier utan företrädesrätt måste skaffa ett LEI för juridiska personer och fysiska personer måste ta reda på sin NID-kod.

Swedbank har rätt att bortse från teckningsanmälningar, utan något ansvar gentemot ansökande person, om ett LEI eller NID (beroende på vad som är tillämpligt) inte har tillhandahållits vid teckningsanmälen.

För mer information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Patrik Mellgren, VD

Telefon: +46 72 856 22 00, E-post: patrik.mellgren@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 mars 2019 kl. 07:50 CEST.

OM TOBIN PROPERTIES

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter med funktionella lösningar utifrån moderna människors behov. Bolaget har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North samt ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB (corp@avanza.se, telefon – 08-409 421 20) agerar Certified Adviser åt bolaget.

Viktig information 

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Tobin. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Tobin kommer endast att ske genom det prospekt som Tobin Properties beräknar kunna offentliggöra omkring den 7 maj 2019.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Tobins aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förvänta”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Tobin anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Tobin inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. 

Dokument

Release