Tobin Properties offentliggör prospekt, ny finansiell information och uppdaterad projektportfölj i samband med företrädesemission

Regulatorisk 2018-01-16

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore eller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande är otillåten eller föremål för legala restriktioner.

En extra bolagstämma i Tobin Properties AB (publ) (”Tobin Properties” eller ”Bolaget”) beslutade den 8 januari 2018 om genomförande av nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Styrelsen i Tobin Properties har i anledning därav upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. I prospektet återfinns ny finansiell information per den 31 oktober 2017 hänförlig till Bolagets eget kapital och skulder samt nettoskuldsättning som tidigare inte har offentliggjorts. Vidare offentliggör Bolaget en uppdaterad projektportfölj.

Offentliggörande av prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud) samt på ABG Sundal Colliers hemsida under sektionen ”ongoing transactions” (www.abgsc.com). Prospektet kommer inom några dagar att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Anmälningssedlar kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets samt ABG Sundal Colliers hemsida.

Tidsplan Företrädesemissionen 

  • 17 januari 2018 – 29 januari 2018: Handel i teckningsrätter
  • 17 januari 2018 – 31 januari 2018: Teckningsperiod
  • Omkring 5 februari 2018: Resultatet av Företrädesemissionen offentliggörs
  • Omkring 12 februari 2018: Företrädesemissionen slutförs och registreras

Uppdaterad projektportfölj per den 16 januari 2018

Bolaget har med anledning av prospektet valt att uppdatera Bolagets projektportfölj vilken presenteras i sin helhet nedan. 

Projektnamn Plats Tillträde (år) Säljstart (år) Förväntat avslut (år) Tillträtt / ej tillträtt Detaljplan / ej detaljplan Antal bostäder Sålda bostäder Andel sålda (%) Utvecklat   värde (MSEK) BOA (kvm)
Byggstartade projekt
Äril 1)  Norra Djurgårdsstaden   2016  2016  2019  Tillträtt  Detaljplan  76  71  93  850  7 100 
Rio  Sundbyberg  2014  2017  2019  Tillträtt  Detaljplan  173  124 2) 72  900  8 700 
VYN  Nacka  2016  2016  2019  Tillträtt  Detaljplan  96  40  42  600  7 500 
Unum 1)  Roslags-Näsby   2016  2017  2019  Tillträtt  Detaljplan  148  84  57  500  5 000 
Summa                    493  319  65  2 850  28 300 
Ej byggstartade projekt
Golfbäcken 1 1)  Tyresö Golfbana  2017  2018  2020  Tillträtt  Ej detaljplan  180  –  –  650  11 700 
Stationshusen  Västra Roslags-Näsby  2018  2018  2020  Ej tillträtt  Ej detaljplan  80  –  –  350  4 200 
Torghusen  Västra Roslags-Näsby  2018  2019  2021  Ej tillträtt  Ej detaljplan  40  –  –  250  2 700 
Nacka Strand 2  Nacka  2018  2018  2021  Ej tillträtt  Ej detaljplan  160  –  –  1 100  11 500 
Nacka Strand 3  Nacka  2018  2019  2021  Ej tillträtt  Ej detaljplan  160  –  –  1 000  11 600 
Nacka Strand 1  Nacka  2018  2020  2022  Ej tillträtt  Ej detaljplan  240  –  –  1 100  13 000 
Golfbäcken 2 1)  Tyresö Golfbana  2017  2019  2022  Tillträtt  Ej detaljplan  150  –  –  600  9 700 
Slaktaren 2  Sundbyberg  2019  2019  2022  Ej tillträtt  Ej detaljplan  80  –  –  400  4 500 
Birka   Nacka   2020  –  –  Ej tillträtt  Ej detaljplan  N/A  –  –  N/A  N/A 
Summa                    1 090        5 450  68 900 
Exploateringsfastigheter
Slaktaren 1  Sundbyberg  2015  –  –  Tillträtt  Ej detaljplan  80  –  –  400  4 500 
Gladan 5 1)  Västra Kungsholmen   2015  –  –  Tillträtt  Ej detaljplan  80  –  –  450  4 500 
Gladan 6 & 7 1)  Västra Kungsholmen   2016  –  –  Tillträtt  Ej detaljplan  130  –  –  800  8 000 
Orminge   Nacka   2016  –  –  Tillträtt  Ej detaljplan  150  –  –  600  10 000 
Köpmangården  Uppsala   2016  –  –  Tillträtt  Detaljplan  100  –  –  500  5 500 
Marievik   Liljeholmen   2016  –  –  Tillträtt  Ej detaljplan  250  –  –  1 450  15 000 
Torsvik 1)  Lidingö   2017  –  –  Tillträtt  Ej detaljplan  50  –  –  300  3 500 
Summa                    840      4 500  51 000 
Summa totalt                    2 423      12 800  148 200 

 

Area (kvm) Hyresvärde Fastighetskostnader Driftnetto
Projektnamn Fastighetsbeteckning Bostäder Kommersiellt (MSEK) (MSEK) (MSEK)
Förvaltningsfastigheter
Slaktaren 1 Slaktaren 12 990 1 670 3,2 0,8 2,4
Gladan 5 1) Gladan 5 4 200 9,6 0,9 8,7
Gladan 6 & 7 1) Gladan 6 och 7 7 500 16,4 2,2 14,2
Orminge Nacka Orminge 1:59 1 300 1,2 1,2
Köpmangården Dragarbrunn 4:11 2 750 9 00 4,0 3,5 0,5
Marievik Marievik 22 och 29 1 620 6,7 1,8 4,9
Torsvik1) Torselden 8 1 300 1,9 0,7 1,2
Summa 3 740 18 490 43,0 9.9 33,1
1) Delägda projekt. Gladan 5, 6 och 7 avyttrades den 22 december 2017. Tillträde sker i februari 2018.  
2) Varav 20 bokade. 

Kapitalstruktur per den 31 oktober 2017

TSEK 31 okt 2017
Kortfristiga räntebärande skulder
Mot borgen
Mot säkerhet
Utan garanti/borgen eller annan säkerhet 71 655
Summa kortfristiga räntebärande skulder 71 655
Långfristiga räntebärande skulder
Mot borgen 1) 62 050
Mot säkerhet 2) 952 645
Utan garanti/borgen eller annan säkerhet 23 138
Summa långfristiga räntebärande skulder 1 037 833
Eget kapital
Aktiekapital 1 137
Övrigt tillskjutet kapital 409 814
Andra reserver 6 106
Summa eget kapital 417 057
1) Långfristiga skulder ställda mot borgen omfattar borgensförbindelser ställda till förmån för vissa av Koncernens intresseföretag samt vissa bostadsrättsföreningar.
 2) Koncernens ställda säkerheter utgörs av fastighetsinteckningar i dotterbolag, företagsinteckningar i Koncernen såväl som moderbolaget samt fordringar som pantsatts till förmån för Bolagets obligationslån. 

Nettoskuldsättning per den 31 oktober 2017 

TSEK 31 okt 2017
(A) Kassa 168 407
(B) Likvida medel
(C) Lätt realiserbara värdepapper
(D) Likviditet (A)+(B)+(C) 168 407
(E) Kortfristiga fordringar 273 602
(F) Kortfristiga banklån
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder
(H) Andra kortfristiga skulder 71 655
(I) Kortfristiga räntebärande skulder (F)+(G)+(H) 71 655
(J) Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D) -370 354
(K) Långfristiga banklån 141 282
(L) Emitterade obligationer 790 130
(M) Andra långfristiga lån 106 421
(N) Långfristiga räntebärande skulder (K)+(L)+(M) 1 037 833
(O) Nettoskuldsättning (J)+(N) 667 479

Rådgivare 

ABG Sundal Collier AB är finansiell rådgivare till Tobin Properties och Baker McKenzie är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen besök staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties 

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Viktig information

Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Kopior av detta meddelande lämnas inte, och får inte distribueras i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller något annat land där sådan distribution skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Erbjudande avseende värdepapprena som beskrivs i detta meddelande har lämnats genom det i meddelandet omnämnda prospektet. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med ändringar och implementeringsåtgärder i relevanta medlemsstater under direktivet, ”Prospektdirektivet”). Investerare ska inte teckna sig för några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i prospektet.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta meddelande endast avsett för och riktas enbart till kvalificerade investerare i de medlemsstater såsom de anges i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan erhålla erbjudandet utan att ett godkänt prospekt i sådana medlemsstater i EES.

I Storbritannien distribueras och riktar sig detta meddelande och varje annat material som avser de värdepapper som beskrivs häri enbart till personer som är (i) professionella investerare som omfattas av vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) kapitalstarka företag och andra personer till vilka detta meddelande lagligen kan distribueras, vilka omfattas av artikel 49(2)(a)–(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart tillgängliga för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som distribuerar detta meddelande måste själva säkerställa att sådan distribution är tillåten.

Frågor som diskuteras i detta meddelande kan utgöra framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras genom ord som ”tror”, ”förväntar sig”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer att”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Tobin Properties anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för betydande kända och okända risker, osäkerhetsfaktorer, oväntade utvecklingar och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som ligger utanför Tobin Properties kontroll. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oväntade utvecklingar och andra viktiga faktorer skulle kunna medföra att de faktiska händelser kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan särskilt meddelande därom.

Dokument

PM_2018-01-16 Tobin Properties offentliggör prospekt, ny finansiell information och uppdaterad projektportfölj i samband med företrädesemission