Tobin Properties offentliggör prospekt i samband med företrädesemission

Regulatorisk 2019-05-07

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA (inkluderat District of Columbia) (”USA”), Australien, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande är otillåten eller föremål för legala restriktioner.

På förslag av styrelsen beslutade årsstämman i Tobin Properties den 25 april 2019 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare att teckna nya stamaktier i Tobin Properties (”Företrädesemissionen”). Styrelsen har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett prospekt som idag, den 7 maj 2019, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Bolaget.

Offentliggörande av prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 7 maj 2019, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud) samt på Swedbank ABs webbplats (www.swedbank.se/prospekt). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). 

Emissionen i sammandrag

Den som på avstämningsdagen den 6 maj 2019 var registrerad som stamaktieägare i Bolagets aktiebok äger företrädesrätt att teckna nya stamaktier i Företrädesemissionen, varvid en (1) befintlig stamaktie ger två (2) teckningsrätter och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie i Tobin Properties. Nya stamaktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjuds samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Totalt kommer högst 81 847 660 stamaktier att emitteras inom ramen för Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med högst 81 847 660 nya stamaktier, motsvarande 66,1 procent av kapitalet och 66,6 procent av rösterna, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

De nya stamaktierna emitteras till en teckningskurs om 5 SEK per stamaktie. Courtage utgår ej. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 409 MSEK före emissionskostnader, vilket även motsvarar det totala värdet av Erbjudandet. Emissionslikviden från Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 406 MSEK, efter avdrag för transaktionskostnader om cirka 3 MSEK, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Tobin Properties har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från aktieägaren Dagon Sverige AB. Teckningsförbindelsen uppgår sammanlagt till cirka 354 MSEK, motsvarande cirka 86,6 procent av Företrädesemissionen. Dagon Sverige AB garanterar därutöver Företrädesemissionen upp till ett belopp om cirka 409 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Ingen garantiersättning utgår i samband med garantiåtagandet. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa åtagandet.

Tidplan Företrädesemissionen

Handel med teckningsrätter 8 maj – 20 maj 2019
Teckningsperiod 8 maj – 22 maj 2019
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) 8 maj – 3 juni 2019
Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen Omkring 27 maj 2019

Rådgivare

Swedbank AB är Global Coordinator och Sole Bookrunner och Walthon Advokater är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. 

För ytterligare information, vänligen besök staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Patrik Essehorn, Styrelseordförande Tobin Properties

Telefon: 070 – 882 03 75

Per Alnefelt, CFO Tobin Properties 

Telefon: 072 – 717 02 17, E-post: per.alnefelt@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 maj 2019 kl. 9.20. 

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Detta pressmeddelande lämnas inte, och får ej offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer endast att lämnas genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta pressmeddelande endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter med funktionella lösningar utifrån moderna människors behov. Bolaget har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North samt ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB (ca@avanza.se, telefon 08-409 421 20) agerar Certified Adviser åt bolaget.    

Dokument

PM_2019-05-07_Tobin Properties offentliggör prospekt i samband med företrädesemission