Tobin Properties kommenterar försäljnings- och marknadsläget samt pågående arbete med förnyad strategi

Regulatorisk 2017-10-11

Tobin Properties har, med anledning av medias intensiva bevakning av bostadsmarknaden, mottagit många frågor från aktieägare och investerare. För att förhindra att en felaktig bild av bolagets utveckling sprids på aktiemarknaden väljer Tobin Properties nu att offentliggöra försäljningen av antalet bostäder i tredje kvartalet samt sin syn på marknads- och finansieringsläget och det pågående strategiarbetet.

Under tredje kvartalet uppgick antal sålda bostäder på bindande avtal till 22, vilket kan jämföras med 19 under samma period föregående år. Liksom under föregående år har inga säljstarter skett under det tredje kvartalet. För perioden januari till september 2017 har därmed 250 (88) bostäder sålts på bindande avtal.

Bedömning av marknadsläget
”Vår bedömning är att marknaden för nyproducerade bostäder i Stockholm är lugnare idag jämfört med den överhettade situationen under 2016. Samtidigt bedömer vi att vårt segment av marknaden, med bostäder i attraktiva projekt i fantastiska lägen till en målgrupp som är mindre känslig för villkoren på bolånemarknaden, är en mer likvid delmarknad. Vi är därmed mindre exponerade för en generellt mer avvaktande marknad. Därutöver är Tobin Properties nu i en fas med fokus på att slutföra och realisera redan sålda projekt, snarare än att starta och driva försäljning i nya projekt”, säger Erik Karlin, VD Tobin Properties.

Finansiell position och framtida finansiering
Vid utgången av det andra kvartalet 2017 hade Tobin Properties en likviditet på drygt 240 miljoner kronor. Koncernens soliditet uppgick till 36,5 procent. De fyra projekt som färdigställs med start från fjärde kvartalet 2018, har ett färdigställt värde om cirka 2800 MSEK med ett bedömt kassaflödesbidrag på cirka 700-800 MSEK.

”Ålderskurvan på vår projektportfölj innebär att vi under slutet av 2018 och början av 2019 kommer färdigställa många påbörjade och i hög utsträckning redan införsålda projekt. Det kommer att leda till starkt kassaflöde och väsentligt stärka vår balansräkning. Ytterligare förstärkning av vår kassa kan komma att ske genom att avyttra orealiserade värden i projektportföljen eller andra affärer av strukturell karaktär”, fortsätter Erik Karlin, VD Tobin Properties.

Arbete med förnyad strategi löper enligt plan
I rapporten för det andra kvartalet 2017 aviserade Tobin Properties att ett strategiarbete inletts, med syftet att bredda bolagets produktutbud samt att ta större kontroll av värde- och leveranskedja.

”Ett breddat produktutbud, som även inkluderar viss produktion av hyresrätter av Tobin-karaktär, har drivits av konkreta förfrågningar och ett naturligt nästa steg i bolagets utveckling. Vi har därför under en längre tid analyserat och utvärderat detta. I ett mer osäkert marknadsläge för bostadsrätter är en breddning mot hyresrätter givetvis än mer logisk”, säger Erik Karlin.

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties AB

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se 

Denna information är insiderinformation som Tobin Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2017 kl. 08.15 CET.

Dokument

PM_2017-10-11_Tobin Properties kommenterar försäljnings- och marknadsläget samt pågående arbete med förnyad strategi