Tobin Properties genomför en riktad nyemission av onoterade stamaktier om upp till cirka 150 miljoner kronor

Icke regulatorisk 2015-12-21

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE ELLER USA Som tidigare kommunicerats genomförde Tobin Properties AB (publ) (”Bolaget”) under november 2015 en s.k. bookbuilding avseende en planerad nyemission av onoterade stamaktier till institutionella svenska och internationella investerare. I samband med bookbuildingen erhöll Bolaget förbindelser att teckna upp till 1 875 000 stamaktier till en teckningskurs om 80,10 kronor per stamaktie eller sammanlagt upp till cirka 150 miljoner kronor.

Styrelsen har nu, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 20 maj 2015, beslutat om en nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av upp till 1 875 000 stamaktier till en teckningskurs om 80,10 kronor per stamaktie, vilket innebär att Bolaget tillförs upp till cirka 150 miljoner kronor före emissionskostnader (”Nyemissionen”). Samtliga 1 875 000 stamaktier har tecknats av de institutionella svenska och internationella investerare som deltog i bookbuildingen.

Syftet med Nyemissionen är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att erlägga betalning för kommande fastighetsförvärv. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att bredda Bolagets ägarbas.

Genom Nyemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med upp till 1 875 000 stamaktier från 8 242 500 aktier (varav 6 242 500 stamakter med en röst vardera och 2 000 000 preferensaktier av serie A med 0,1 röst vardera) till upp till 10 117 500 aktier (varav 8 117 500 stamaktier och 2 000 000 preferensaktier av serie A). Antalet röster ökar från 6 442 500 till upp till 8 317 500 och aktiekapitalet ökar med upp till 187 500 kronor till upp till 1 011 750 kronor. Betalning av de tecknade stamaktierna ska ske senast den 30 december 2015. Styrelsen äger rätt att besluta om senareläggning av sista dag för betalning. De nya stamaktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya stamaktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Som tidigare kommunicerats har Bolaget för avsikt att ansöka om notering av dess stamaktier på Nasdaq First North eller motsvarande handelsplats inom tolv månader från Nyemissionens genomförande.

Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionen är Pareto Securities AB.

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties AB

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Johan Varland, CFO Tobin Properties AB

Telefon: 070-756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller Nya Zeeland. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjuden i vissa andra jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande är inte, och ska inte anses utgöra, ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning till att köpa några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande är inte, och utgör inte en del av, ett erbjudande om eller en uppmaning till att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse. Bolaget avser inte att registrera några värdepapper i USA eller att genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och inget prospekt eller annat erbjudandedokument har upprättats eller kommer att upprättas i samband med den eventuella Nyemissionen.

Information i detta pressmeddelande kan utgöra framåtriktade uttalanden. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för betydande kända och okända risker, osäkerhetsfaktorer, oväntade utvecklingar och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oväntade utvecklingar och andra viktiga faktorer skulle kunna medföra att de faktiska händelserna kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan särskilt meddelande därom.

Pareto Securities AB (”Pareto”) företräder Bolaget och ingen annan i samband Nyemissionen och kommer inte att vara ansvarigt mot någon annan än Bolaget för tillhandahållande av det skydd som erbjuds Paretos klienter eller för tillhandahållande av rådgivning i samband med Nyemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta pressmeddelande. Pareto åtar sig inget ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta pressmeddelande, inklusive dess riktighet eller dess fullständighet eller för något annat uttalande som gjorts av Pareto eller å dess vägnar i samband med Nyemissionen. I enlighet härmed frånsäger sig Pareto allt ansvar i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag.

Dokument

PM_151221_Tobin Properties genomför en riktad nyemission av onoterade aktier