Tobin Properties företrädesemission fulltecknad

Regulatorisk 2019-05-27

Tobin Properties AB (publ), org.nr 556733-4379, (”Tobin Properties” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 22 maj 2019. Utfallet visar att 77 912 412 stamaktier, motsvarande cirka 95,2 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 8 098 589 stamaktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 9,9 procent av antalet aktier i företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad och emissionsgarantin som lämnades av Bolagets största aktieägare, Klövern AB (publ) genom sitt indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB, kommer inte att utnyttjas. Genom företrädesemissionen tillförs Tobin Properties cirka 409 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA (inkluderat District of Columbia) (”USA”), Australien, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, SydafrikaHongkong, Kanadaeller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande är otillåten eller föremål för legala restriktioner.

Teckning och tilldelning

Den som på avstämningsdagen den 6 maj 2019 var registrerad som stamaktieägare i Tobin Properties ägde rätt att med företräde teckna nya stamaktier i Bolaget. För varje innehavd stamaktie erhölls två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigade till teckning av en (1) ny stamaktie i Tobin Properties till teckningskursen 5,0 SEK. Härutöver erbjöds möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen var därutöver fullt garanterad av Bolagets största aktieägare Dagon Sverige AB, ett indirekt helägt dotterbolag till Klöven AB (publ). 

Företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter till 95,2procent och utan stöd av teckningsrätter till 9,9 procent. Företrädesemissionen är således tecknad till 105,1 procent.

Genom företrädesemissionen kommer totalt 81 847 660stamaktier att emitteras och Bolaget tillförs därmed cirka 409 MSEK före emissionskostnader om cirka 3 MSEK. 

Tilldelning av stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beslutades av årsstämman den 25 april 2019 och som beskrivs i prospektet som offentliggjordes den 7 maj 2019. Besked om tilldelning till de personer som tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 27 maj 2019. Tecknade och tilldelade stamaktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 29 maj 2019, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Aktie och Aktiekapital

Efter registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Tobin Properties aktiekapital att öka med 8 184 766 SEK till sammanlagt 12 377 173 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer öka med 81 847 660aktier till 123 771 732 aktier, varav 122 771 490 kommer utgöras av stamaktier och 1 000 242 kommer utgöras av preferensaktier serie A.

Registrering hos Bolagsverket av stamaktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas ske omkring den 29 maj 2019. Registrering hos Bolagsverket av stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas ske omkring den 5 juni 2019. 

Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) beräknas vara den 3 juni 2019. Nya stamaktier som tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter beräknas börja handlas på Nasdaq First North omkring den 13 juni 2019.

Rådgivare

Swedbank AB är Global Coordinator och Sole Bookrunner samt emissionsinstitut och Walthon Advokater är legal rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen. 

För ytterligare information, vänligen besök staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Patrik Essehorn, Styrelseordförande Tobin Properties

Telefon: 070 – 882 03 75

Per Alnefelt, CFO Tobin Properties 

Telefon: 072 – 717 02 17, E-post: per.alnefelt@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 maj 2019 kl. 11.30 CEST. 

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Detta pressmeddelande lämnas inte, och får ej offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i jurisdiktion eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i jurisdiktion annat än i Sverige.

Dokument

Release