Tobin Properties företrädesemission fulltecknad

Regulatorisk 2018-06-28

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA (inkluderat District of Columbia) (”USA”), Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande är otillåten eller föremål för legala restriktioner.

Tobin Properties AB (publ), org.nr 556733-4379, (”Tobin Properties” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 25 juni 2018. Utfallet visar att 18 990 990 stamaktier, motsvarande cirka 92,8 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 680 091 stamaktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsåtgärder, vilket motsvarar cirka 3,3 procent av antalet aktier i företrädesemissionen. Därutöver har 790 834 stamaktier tilldelats garanten, Klövern AB (publ) genom sitt indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB, motsvarande cirka 3,9 procent, i enlighet med det garantiåtagande som ingåtts med Bolaget. Företrädesemissionen är således fulltecknad. Genom företrädesemissionen tillförs Tobin Properties cirka 225 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Teckning och tilldelning

Den som på avstämningsdagen den 5 juni 2018 var registrerad som stamaktieägare i Tobin Properties ägde rätt att med företräde teckna nya stamaktier i Bolaget. För varje innehavd stamaktie erhölls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigade till teckning av en (1) ny stamaktie i Tobin Properties till teckningskursen 11,0 SEK. Härutöver erbjöds möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen var därutöver fullt garanterad av Bolagets största aktieägare Dagon Sverige AB, ett indirekt helägt dotterbolag till Klöven AB (publ).

Företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter till 92,8 procent och utan stöd av teckningsrätter till 3,3 procent. Företrädesemissionen är således tecknad till 96,1 procent. Till följd av att företrädesemissionen inte blivit fulltecknad kommer Tobin Properties att utnyttja garantiåtagandet från Klövern AB (publ) genom sitt indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB och tilldela Dagon Sverige AB 790 834 stamaktier motsvarande resterande 3,9 procent.

Genom företrädesemissionen kommer totalt 20 461 915 stamaktier att emitteras och Bolaget tillförs därmed cirka 225 MSEK före emissionskostnader om cirka 3 MSEK.

Tilldelning av stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beslutades av årsstämman den 29 maj 2018 och som beskrivs i prospektet som offentliggjordes den 7 juni 2018. Besked om tilldelning till de personer som tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 28 juni 2018. Tecknade och tilldelade stamaktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 2 juli 2018, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Aktie och Aktiekapital

Efter registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Tobin Properties aktiekapital att öka med 2 046 191,5 SEK till sammanlagt 4 192 407,2 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer öka med 20 461 915 aktier till 41 924 072 aktier, varav 40 923 830 kommer utgöras av stamaktier och 1 000 242 kommer utgöras av preferensaktier serie A.

Registrering hos Bolagsverket av stamaktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas ske omkring den 2 juli 2018. Registrering hos Bolagsverket av stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas ske omkring den 6 juli 2018.

Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) beräknas vara den 4 juli 2018. Nya stamaktier som tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter beräknas börja handlas på Nasdaq First North Premier den 10 juli 2018.

Rådgivare

Swedbank AB är Global Coordinator och Sole Bookrunner samt emissionsinstitut och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen besök staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 juni 2018 kl. 08:00 CEST.

Om Tobin Properties

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder med funktionella lösningar utifrån medvetna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av utvecklingsprojekt med ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 11 450 MSEK per den 31 mars 2018. Tobin Properties har en stam- och preferensaktie listad på Nasdaq First North Premier och ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt bolaget.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Detta pressmeddelande lämnas inte, och får ej offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i jurisdiktion eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i jurisdiktion annat än i Sverige.

Dokument

PM_2018-06-28_Tobin Properties företrädesemission fulltecknad