Tobin Properties emitterar obligationslån om 225 miljoner kronor

Regulatorisk 2016-06-22

Tobin Properties AB (publ) har emitterat ett treårigt säkerställt obligationslån om 225 miljoner kronor med förfall 1 juli 2019. Likviden är avsedd att användas för investeringar i nya projekt och för inlösen av preferensaktier av serie A motsvarande en sammanlagd inlösenlikvid om 110 miljoner kronor.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m+9.00 procent med kvartalsvis räntebetalning. Det totala ramverket för Tobin Properties obligationslån uppgår till 500 miljoner kronor. Avsikten är att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq First North Bond Market inom 30 dagar från emissionsdagen. Bolaget avser vidare att inom ett år från emissionsdagen ansöka om notering av obligationslånet på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Med anledning av emissionen av ovanstående obligationslån avser styrelsen att den 30 juni 2016, i enlighet med inlösenförbehåll enligt § 8 i bolagets bolagsordning, fatta beslut om minskning av bolagets aktiekapital med 100 000 kronor (minskningsbeloppet) genom återinlösen av 1 000 000 preferensaktier av serie A, motsvarande häften av samtliga utestående preferensaktier av serie A. I förekommande fall kommer avrundning ske nedåt till närmaste hela antal inlösenaktier.

Enligt bolagsordningen ska lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie A uppgå till 110 kronor, motsvarande 110 procent av det belopp som betalades för varje aktie vid den första emissionen av preferensaktier av serie A. Den sammanlagda inlösenlikviden planeras sålunda uppgå till 110 miljoner kronor. I samband med inlösen kommer ett belopp motsvarande minskningsbeloppet föras från fritt eget kapital till bolagets reservfond.

Avstämningsdag för inlösen beräknas vara omkring den 12 juli 2016. Lösenlikviden beräknas utbetalas via Euroclear Sweden AB omkring den 15 juli 2016.

Obligationsemissionen har placerats framgångsrikt bland i huvudsak svenska investerare. Fler än 50 investerare deltog i emissionen.

– Den lyckade emissionen av obligationslånet visar att kapitalmarknaden har ett stort förtroende för Tobin Properties och vår affärsmodell. Emissionen ger oss en bättre kapitalstruktur och samtidigt ökade möjligheter att investera i nya projekt, säger Erik Karlin, VD Tobin Properties.

Pareto Securities AB och ABG Sundal Collier AB har agerat finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen gå in på tobinproperties.se eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Denna information

Tobin Properties offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 den 22 juni 2016.

Dokument

Tobin Properties emitterar obligationslån om 225 miljoner kronor