Tobin Properties emission av preferensaktier övertecknad

Icke regulatorisk 2014-06-09

Tobin Properties genomför emission av preferensaktier om totalt 115 MSEK Tobin Properties AB (publ) (“Tobin Properties”) har framgångsrikt slutfört en emission av preferensaktier riktad till ett fåtal institutionella och privata investerare i Sverige. Intresset bland investerare har varit stort och erbjudandet övertecknades kraftigt och det initiala erbjudandet om en emission om 100 MSEK utökades till 115 MSEK. Totalt kommer 1 150 000 preferensaktier att emitteras. Preferensaktien berättigar till en årlig utdelning om 11,50 SEK vilken kommer att utbetalas halvårsvis med 5,75 SEK.

Förberedelser för listning av preferensaktier har initierats och Tobin Properties ambition är att preferensaktierna ska tas upp till handel inom sex månader på Nasdaq OMX First North.

ABG Sundal Collier har agerat finansiell rådgivare och Setterwalls legal rådgivare i samband med emissionen av preferensaktier.

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Johan Varland, finanschef Tobin Properties

Telefon: 070-756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se

Tobin Properties affärsidé är att utifrån moderna människors behov utveckla bostäder med ett funktionellt och designmässigt djup. Vi vill utveckla stadsbilden med nya bostäder som engagerar och ger högre livskvalitet med en arkitektur och design som särskiljer sig.