Tobin Properties beslutar om obligatorisk inlösen av hälften av bolagets utestående preferensaktier av serie A

Regulatorisk 2016-07-01

Styrelsen i Tobin Properties AB (publ) har den 30 juni 2016 beslutat att minska aktiekapitalet med 100 000 kronor genom obligatorisk inlösen av högst 1 000 000 preferensaktier av serie A, motsvarande högst hälften av bolagets samtliga utestående preferens­aktier av serie A, för en sammanlagd inlösenlikvid om 110 miljoner kronor.

Den 22 juni 2016 meddelande bolaget sin avsikt att den 30 juni 2016 fatta beslut om inlösen av hälften av bolagets utestående preferensaktier av serie A. I överensstämmelse med denna avsiktsförklaring har styrelsen i Tobin Properties AB den 30 juni 2016 beslutat att minska bolagets aktiekapital med högst 100 000 kronor genom obligatorisk inlösen av högst 1 000 000 preferensaktier av serie A motsvarande högst häften av samtliga utestående preferensaktier av serie A. Inlösen sker i enlighet med § 8 i bolagsordningen som innebär rätt för styrelsen att från och med den 30 juni 2016 besluta om inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier av serie A.

För inlösen av preferensaktier av serie A gäller följande villkor:

  • Bolagets innehavare av preferensaktier av serie A har rätt och skyldighet att få hälften av sitt aktieinnehav inlöst, innebärande inlösen av sammanlagt högst 1 000 000 preferensaktier av serie A. I förekommande fall ska avrundning ske nedåt till närmaste hela antal preferensaktier av serie A som ska inlösas.
  • I enlighet med § 8 i bolagsordningen ska lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie A uppgå till 110 kronor, motsvarande 110 procent av det belopp som betalades för varje aktie vid den första emissionen av preferensaktier av serie A. Enligt bolagsordningen utgår inget belopp motsvarande upplupen ränta från den senaste utdelningstidpunkten.
  • Avstämningsdag för att bestämma vilka aktier som ska inlösas är den 12 juli 2016. Aktieägare som önskar avyttra preferensaktier av serie A bör observera att försäljning av aktier på First North som sker den 11 och 12 juli 2016 kommer att likvidavräknas efter avstämningsdagen. Om fler än hälften av innehavda aktier säljs på First North dessa dagar, kommer aktieägaren på grund av den nu aktuella inlösen av preferensaktier av serie A inte att kunna leverera samtliga sålda aktier på likviddagen för sådan försäljning.
  •  Betalning av lösenbelopp enligt ovan kommer att ske den 18 juli 2016. Inlösen av aktier och utbetalning av lösenbelopp kommer att hanteras av Pareto Securities AB såsom emissionsinstitut utsett av Tobin Properties. Betalning sker till det bankkonto som är kopplat till respektive innehavares VP-konto. För aktieägare som äger preferensaktierna via förvaltare sker betalning enligt respektive förvaltares rutiner.

Ovanstående beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av preferensaktier av serie A kommer genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd genom att ett belopp om 100 000 kronor förs från fritt eget kapital till bolagets reservfond, innebärande att bolagets bundna egna kapital inte minskar.

Inlösen av hälften av respektive aktieägares innehav av preferensaktier av serie A sker pro rata och automatiskt, innebärande att aktieägarna inte behöver vidta någon åtgärd. För aktieägare som har udda antal preferensaktier av serie A kommer antalet inlösta preferensaktier av serie A att avrundas nedåt till jämnt antal aktier. Innehav av 25 preferensaktier av serie A innebär sålunda att 12 aktier inlöses för ett sammanlagt lösenbelopp om 1 320 kronor.

Tidplan för inlösenförfarandet

30 juni 2016                                  Styrelsebeslut om inlösenförfarandet

12 juli 2016                  Avstämningsdag för att bestämma vilka preferensaktier av serie A som ska inlösas

18 juli 2016                                    Utbetalning av inlösenlikvid

För ytterligare information, vänligen gå in på tobinproperties.se eller kontakta: 

Johan Varland, CFO Tobin Properties

Telefon: 070-756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se

Denna information

Tobin Properties offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 den 1 juli 2016.  

Dokument

Tobin Properties beslutar om obligatorisk inlösen av hälften av bolagets utestående preferensaktier av serie A