Tobin Properties avser att ta in upp till ca 150 MSK genom en riktad nyemssion av stamaktier och att kalla till extra bolagsstämma

Regulatorisk 2015-11-26

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER USA.  Tobin Properties AB (publ) (”Bolaget”) har låtit genomföra en s.k. bookbuilding avseende en planerad nyemission av onoterade stamaktier till institutionella svenska och internationella investerare. Intresset har varit stort och Bolaget har erhållit förbindelser att teckna upp till 1 875 000 stamaktier till en teckningskurs om 80,10 kronor per aktie eller sammanlagt upp till cirka 150 miljoner kronor.

Bolaget avser att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om de ändringar av Bolagets bolagsordning som erfordras för att genomföra kapitalanskaffningen. I samband med den extra bolagsstämman, som förväntas hållas före årsskiftet, avser styrelsen att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2015, besluta om en riktad nyemission till de investerare som lämnat förbindelser.

Syftet med nyemissionen, som förväntas slutföras omkring årsskiftet, är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att erlägga betalning för kommande fastighetsförvärv.

Bolaget avsikt är att ansöka om notering av dess stamaktier på Nasdaq First North eller motsvarande handelsplats inom tolv månader från den planerade emissionens genomförande.

Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med erbjudandet är Pareto Securities AB.

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties AB

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Johan Varland, CFO Tobin Properties AB

Telefon: 070-756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se


Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitteras av Bolaget i någon jurisdiktion.

Utgivning, publicering eller distribution av detta meddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten ”Prospektdirektivet”) riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Värdepapper som anges häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som anges häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i Storbritannien att förvärva värdepapper. I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat material avseende värdepapperen som beskrivs häri endast till ”kvalificerade investerare” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) högnettoförmögenhetssubjekt som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder eller agera baserat på eller förlita sig på detta dokument.

Dokument

PM_20151126_Tobin Properties avser att ta in upp till 150 MSK genom en riktad nyemission av stamaktier