Tobin Properties ansöker om avnotering på Nasdaq First North Premier och ansöker om ny listning på Nasdaq First North

Regulatorisk 2018-10-22

Tobin Properties AB (publ), org.nr 556733-4379, (”Tobin Properties” eller ”Bolaget”) ansöker om avnotering från Nasdaq First North Premier och ansöker om listning på Nasdaq First North av Bolagets båda aktieslag.

Tobin Properties har beslutat att ansöka om avnotering från Nasdaq First North Premier av Bolagets stamaktie (ISIN-nr SE0006026985) samt preferensaktie av serie A (ISIN-nr SE0006117487). Ansökan om avnotering från Nasdaq First North Premier lämnades in till Nasdaq Stockholm i samband med detta offentliggörande. Ansökan om avnotering samt ansökan om listning har föregåtts av kontakter med Nasdaq. 

Skälet till att Tobin Properties ansöker om avnotering av båda aktieslagen beror på att Klövern AB (publ) förvärvat stamaktier i Tobin Properties så att Bolaget inte längre uppfyller spridningskravet på Nasdaq First North Premier avseende Bolagets stamaktier. Spridningskravet innebär att 25 procent av Bolagets respektive aktieslag ska ägas av allmänheten. 

Bolaget lämnar per datumet för detta offentliggörande in ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North som tillämpar ett spridningskrav om 10 procent. 

I samband med att Nasdaq First North Premier och Nasdaq First North i viss utsträckning tillämpar striktare regler för emittenten har Bolaget gjort bedömningen att båda dess aktieslag ska avnoteras från Nasdaq First North Premier och att ansökan om ny listning på Nasdaq First North ska avse båda aktieslagen, trots att Bolagets preferensaktie av serie A uppfyller spridningskravet på Nasdaq First North Premier. 

Avanza Bank AB kommer att agera som Bolagets Certified Adviser avseende Bolagets listning på Nasdaq First North. 

Sista dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier samt första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North meddelas så snart Bolagets ansökningar har behandlats av Nasdaq. 

Efter besked från Nasdaq Stockholm har inget prospekt eller bolagsbeskrivning behövts upprättas med anledning av listningen av Bolagets aktier.  

För ytterligare information, vänligen besök staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Patrik Mellgren, t.f VD Tobin Properties 

Telefon: 072-856 22 00, E-post: patrik.mellgren@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 oktober 2018 kl. 15.40 CEST. 

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder med funktionella lösningar utifrån medvetna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av utvecklingsprojekt med ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 11 450 MSEK per den 30 september 2018. Tobin Properties har en stam- och preferensaktie som är listad på Nasdaq First North Premier och ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt Bolaget. 


Dokument

PM_2018-10-22 Tobin Properties ansöker om avnotering på Nasdaq First North Premier och ansöker om ny listning på Nasdaq First North