Tobin Properties AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Regulatorisk 2017-06-21

Tobin Properties AB (publ), emitterade den 1 juli 2016 ett treårigt säkerställt obligationslån om 500 miljoner kronor på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR (3 månader) + 9.00 procentenheter och har slutförfall den 1 juli 2019. Bolaget har ansökt om upptagande till  handel av obligationerna vid Nasdaq Stockholm och i samband därmed upprättat ett prospekt som godkänts av, och registrerats hos, Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats (staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud/investerare) och Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Obligationerna kommer att tas upp till handel så snart som möjligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Per Alnefelt, CFO Tobin Properties

Telefon: 072-717 02 17, E-post: per.alnefelt@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2017, kl. 13.30.

Dokument

PM_2017-06-21_Tobin Properties AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm