Tobin Properties AB (publ) delårsrapport januari-september 2018

Regulatorisk 2018-10-18

”Även om Tobin Properties nu fokuserar på färdigställandet av befintliga projekt, kommer vi parallellt att förbereda oss för att vara startklara att lansera nya projekt när marknaden är mogen för det.” – Patrik Mellgren, vd

KVARTALET JULI – SEPTEMBER 2018 

 • Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 5 MSEK (90).
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,8 MSEK (8,0).
 • Resultatet efter skatt uppgick till –11,5 MSEK (2,2).
 • Resultatet per aktie uppgick till –1,02 SEK (0,17). 1) 
 • Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 2 (22).
 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (0).
 • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 493 (417).

PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2018

 •  Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 67 MSEK (1 154).
 •  Rörelseresultatet uppgick till -2,6 MSEK (53,7).
 •  Resultatet efter skatt uppgick till –18,5 MSEK (42,4).
 •  Resultatet per aktie uppgick till –0,34 SEK (3,99). 1) 
 •  Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 20 (249).
 •  Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (268).
 •  Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 493 (417).

1)         Ingen utspädningseffekt föreligger.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • September: Erik Karlin lämnade posten som vd i Tobin Properties. Patrik Mellgren till tillförordnad vd i bolaget.  
 • Juli: Bolaget tillträdde byggrätter omfattande cirka 400 bostäder i Nacka Strand.
 • Juni: Efter en fulltecknad företrädesemission tillfördes Tobin Properties cirka 225 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Juni: Projektet Etaget vann första pris i Swedish Design Awards 2018.
 • Juni: Obligationsinnehavare motsvarande cirka 7 procent av utgivna obligationer, begärde förtida inlösen av obligationslån.
 • Juni: Krediter motsvarande 513 MSEK beviljades av banker.
 • Maj: Vid årsstämman fastställdes en utdelning för 2017 om 11,50 (11,50) SEK för preferensaktien och 0 (0) SEK för stamaktien samt ett bemyndigande om emission av samman­lagt högst 2 146 215 stamaktier.
 • Maj: Projekten Etaget och Arkaden nominerades till ”Årets Stock­holmsbyggnad 2018” respektive ”Årets byggnad 2018 i Sundbyberg”. 
 • April: Tobin Properties meddelade en Change of Control-händelse i bolagets obligationslån (samt obligationen i Mariefjärd) då Klövern AB:s innehav översteg 50 procent av rösterna i bolaget.
 • April: Huvudägaren Klövern AB föreslog att årsstämman 2018 skulle besluta om en företrädesemission om cirka 225 MSEK.
 • Mars: Utfallet av Klövern AB:s kontanta budpliktsbud offentliggjordes och resulterade i ett ägande om 58,9 procent av aktierna och cirka 61,4 procent av rösterna i Tobin Properties per likviddagen den 4 april 2018.
 • Februari: Styrelsen i Tobin Properties meddelade sin uppfattning att bolagets aktieägare inte ska acceptera ett budpliktsbud från Klövern AB.
 • Januari: En extra bolagsstämma beslutade om en nyemission om 150 MSEK och en företrädesemission av högst 2 592 383 stamaktier samt att välja in Rutger Arnhult (Klövern AB) som ledamot i Tobin Properties styrelse.
 • Januari: En företrädesemission övertecknades och bolaget tillfördes 53 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Tidigare prognos om en rörelsevinst om 75–125 MSEK 2018 justerades till 25–50 MSEK. Vid ingången av 2018 uppgick prognosen till 250 MSEK.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN GÅ IN PÅ WWW.TOBINPROPERTIES.SE ELLER KONTAKTA:

Patrik Mellgren, vd

Telefon: +46 72 856 22 00, E-post: patrik.mellgren@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s  marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2018 kl. 08.00 CET

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter med funktionella lösningar utifrån moderna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av 18 utvecklingsprojekt om ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 11 450 MSEK. Bolaget har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier samt ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt bolaget.                                                         

Dokument

PM_2018-10-18_Tobin Properties AB (publ) delårsrapport januari-september 2018.pdf Tobin Properties AB publ delårsrapport januari-september 2018