Tobin Properties AB (publ) delårsrapport januari-september 2017

Regulatorisk 2017-11-28

”Ålderskurvan på vår projektportfölj innebär att vi under slutet av 2018 och 2019 kommer färdigställa ett antal påbörjade, och i hög utsträckning redan sålda projekt. Det bör leda till starkt kassaflöde och väsentligt stärka vår balansräkning. Då cirka 70 procent av våra idag pågående projekt redan är sålda på kontrakt känner vi oss också trygga med lönsamheten i dessa projektet, även i en fortsatt svag marknad” – Erik Karlin, VD

KVARTALET JULI – SEPTEMBER 2017

 • Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 90 MSEK (331) inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,0 MSEK (48,6)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2,2 MSEK (50,2)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,17 SEK (5,46)1)
 • Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 22 (19)
 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (0)
 • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 417 (330)

PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2017 

 • Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 1 154 MSEK (784) inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna
 • Rörelseresultatet ökade till 53,7 MSEK (38,5)
 • Resultatet efter skatt ökade till 42,4 MSEK (39,5)
 • Resultatet per aktie uppgick till 3,99 SEK (3,41)1)
 • Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 249 (88)
 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 268 (0)
 • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 417 (330)

1) Ingen utspädningseffekt föreligger. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • I juni noterades tidigare emitterat obligationslån om 500 MSEK på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.
 • Vid årsstämman i maj fastställdes en utdelning för räkenskapsåret 2016 till preferensaktieägarna om 11,50 kronor per preferensaktie samt att ingen utdelning lämnas på stamaktien.
 • I april tecknade Tobin Properties ett markanvisningsavtal med Sundbybergs kommun. Tillsammans med grannfastigheten, som bolaget äger sedan tidigare, räknar Tobin Properties med att kunna uppföra cirka 150 bostäder i kvarteret. 
 • I april tecknade bolaget avtal om att förvärva ett trettiotal sammanhängande villatomter om cirka 35 000 kvm mark i Nacka med syftet att möjliggöra för nyproduktion av cirka 700 bostäder.
 • I januari tecknade Tobin Properties avtal om förvärv av fastigheter i centrala Uppsala för 225 MSEK.
 • I januari tecknade bolaget avtal om förvärv av en fastighet på Lidingö med syftet att nyproducera cirka 50 lägenheter. Köpeskillingen uppgick till 40 MSEK, samt en tilläggsköpeskilling vid lagakraftvunnen detaljplan för bostäder.
 • I januari förvärvade Tobin Properties samtliga utestående aktier i intressebolaget SBG Gravensteiner och blev därmed ensam ägare till projekten Arkaden och Rio i Sundbyberg som tillsammans omfattar cirka 250 bostäder. Köpeskillingen uppgick till cirka 130 MSEK.
 • Inom ramen för sitt befintliga obligationslån emitterade Tobin Properties i januari ytterligare obligationer om 200 MSEK, varvid hela rambeloppet om 500 MSEK utnyttjades.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Bindande avtal om försäljning av lägenheter har tecknats till ett värde om 44 MSEK inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna.
 • I oktober beslöt Tobin Properties indirekta dotterbolag att skjuta upp tillträdet av Fjärdingenfastigheterna i Uppsala.
 • I oktober kommenterade Tobin Properties försäljnings- och marknadsläget samt pågående arbete med förnyad strategi.
 • I november meddelade Region Uppsala att man häver avtalet avseende Fjärdingenfastigheterna. Region Uppsala meddelar även att man ej avser att återbetala handpenningen för projektet om SEK 22 miljoner. Bedömningen är att Tobin Properties resultat för det fjärde kvartalet 2017 påverkas med maximalt motsvarande summa. Tobin arbetar på en lösning för att minimera resultatpåverkan.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN GÅ IN PÅ WWW.TOBINPROPERTIES.SE ELLER KONTAKTA:

Per Alnefelt, CFO

Telefon +46-72 717 02 17, E-post per.alnefelt@tobinproperties.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2017 kl. 08.00 CET

Dokument

Tobin Properties AB (publ) delårsrapport januari-september 2017 PM 2017-11-28 Tobin Properties publ delårsrapport januari-september 2017