Tobin Properties AB (publ): delårsrapport januari – september 2016

Regulatorisk 2016-11-29

”I augusti inledde vi försäljningen av den andra och sista etappen i projekt Äril i Norra Djurgårdstaden och hittills har mer än 70 procent av lägenheterna sålts. Sammantaget har vi under årets nio första månader tecknat bindande avtal om försäljning till ett värde av 784 MSEK. Sammanlagt uppgår värdet av sålda men ej levererade lägenheter till 2,4 miljarder kronor vilket ger en god stabilitet i verksamheten.” – Erik Karlin, VD

JULI – SEPTEMBER 2016

 • Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 331 MSEK (160) inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna
 • Rörelseresultatet uppgick till 48 585 TSEK (–1 511)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 50 196 TSEK (–1 450)
 • Resultatet per aktie uppgick till 5,46 kr (–1,18) 1) 
 • Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 19 (39)
 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (156)
 • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 330 (421)

I rörelseresultat för kvartalet ingår vinstavräkning från tidigare kvartal. Även följande resultatmått är påverkade. Se vidare sidan 10 i rapporten. 

JANUARI – SEPTEMBER 2016

 • Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 784 MSEK (771) inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna
 • Rörelseresultatet uppgick till 38 482 TSEK (–2 457)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 39 485 TSEK (–2 322)
 • Resultatet per aktie uppgick till 3,41 kr (–2,24)
 • Antalet bostäder sålda på bindande avtal till 88 (161)
 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (227)
 • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 330 (421)

I rörelseresultat för perioden ingår vinstavräkning från tidigare perioder. Även följande resultatmått är påverkade. Se vidare sidan 10 i rapporten. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN  

Under kvartalet har bolaget emitterat ett treårigt säkerställt obligationslån i två omgångar med ett rambelopp om 500 MSEK. Emissionerna har tillfört bolaget 300 MSEK före emissionskostnader. Obligationslånet noterades på Nasdaq First North Bond Market i juli.

Under juli löstes hälften av bolagets preferensaktier (999 758) in för en sammanlagd lösenlikvid om 110 MSEK.

I juli förvärvades den kommersiella fastigheten Nacka Orminge 1:59 för 19,5 MSEK. Tobin Properties har som avsikt att i samarbete med Nacka kommun driva detaljplan för bostäder och bedömer att kommande detaljplan ger möjlighet att uppföra cirka 150 bostäder på fastigheten.

I augusti säljstartades Äril, etapp 2, och per den 30 september har bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknats till ett värde om 641 MSEK inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningen.

I september rekryterades Per Alnefelt som ny CFO i Tobin Properties. Per Alnefelt kommer att efterträda Johan Varland som kvarstår i ledningsgruppen och tillträder tjänsten som transaktionschef. Per Alnefelt tillträder sin nya tjänst vid årsskiftet 2016/2017.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Efter rapportperiodens utgång och fram till och med den 28 november har bindande avtal tecknats om

försäljning av lägenheter har bindande avtal tecknats om försäljning av lägenheter till ett värde om 61 MSEK inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna.

Avtal har tecknats om att apportera in byggrätter för cirka 150 lägenheter i bolagets projekt Golfbäcken, vid Tyresö golfbana. Det innebär att den sammanlagda omfattningen i projekten Golfbäcken 1 och Golfbäcken 2, som samägs med fastighetsägaren, nu uppgår till cirka 300–350 lägenheter. Tobin Properties ägarandel av projekten per rapportdagen är 86 procent och 43 procent vid projektstart.

Tobin Properties har noterats på Nasdaq First North Premier den 28 oktober 2016. Intresset för erbjudandet var mycket stort och blev kraftigt övertecknat. I samband med noteringen flyttade även handeln i bolagets preferensaktie från First North till First North Premier.

Tobin Properties har ingått samarbetsavtal med EQT avseende projektet Unum. Genom att samarbeta med medinvesterare minskar Tobin Properties kapitalbindning i projekt, samtidigt som en del av projektvinsten tillfaller medinvesteraren. Tobin Properties arbetar enligt denna modell i ett antal projekt.

Avtal har tecknats om förvärv av fastigheten Dragarbrunn 4:11 i centrala Uppsala. Projektet omfattar totalt cirka 6 000 kvadratmeter och utgörs huvudsakligen av bostadsanvändning i befintlig detaljplan. Köpeskillingen uppgick till 185 MSEK.

KONCERNEN I SIFFROR
2016 2015 2016 2015 R12 2015
Jan–sep Jan–sep Jul–sep Jul–sep Okt 15–sep 16 Jan–dec
Intäkter, MSEK 48,1 7,1 38,9 3,1 52,1 11
Rörelseresultat, MSEK 38,5 –2,5 48,6 –1,5 30,7 –10,2
Resultat efter skatt,   MSEK 39,5 –2,3 50,2 –1,5 28,5 –13,3
Rörelsemarginal, % 79,9 –34,8 124,9 –49,4 59 –93,0
Eget kapital, MSEK 222,5 193,3 311,8
Soliditet, % 35,1 54,7 59,7
Likvida medel, MSEK 88,7 22,1 151,7
Omsättningstillväxt, % 582,1 n/a 1 172,70 n/a n/a 177,4
Nettolåneskuld 300,4 111,8 22,3
Antal sålda bostäder, st 88 161 19 39 106 182
Antal produktionsstartade bostäder, st 0 227 0 156 227 227
Antal färdigställda bostäder, st 91 0 0 0 91 0
Antal bostäder i pågående produktion, st 330 421 330 421 330 421
Andel sålda bostäder i pågående produktion, % 98 87 98 87 98 93
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st 0 0 0 0 0 0
– varav upptagna i balansräkningen, st 0 0 0 0 0 0

För mer information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Johan Varland, CFO

Telefon +46 70 756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se 

Rosen Guggenheimer, Investor Relations

Telefon +46 70 453 47 59, E-post: rosen.guggenheimer@tobinproperties.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2016 kl. 08.00 CET.

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder med funktionella lösningar utifrån medvetna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av utvecklingsprojekt om ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 10 900 MSEK.  Bolaget har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier och sedan juli 2016 finns Tobin Properties obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt Bolaget. 

Dokument

Tobin Properties AB (publ): delårsrapport januari – september 2016