Tobin Properties AB (publ) delårsrapport januari – september 2015

Regulatorisk 2015-11-30

Tobin Properties har under tredje kvartalet och fram till rapportdagen 2015-11-30 tecknat bindande avtal om försäljning av lägenheter för totalt 160 MSEK. Efter periodens utgång har Tobin Properties låtit genomföra en s.k. bookbuilding avseende en planerad nyemission av onoterade stamaktier motsvarande cirka 150 miljoner kronor till institutionella svenska och internationella investerare och intresset har varit stort.

JULI – SEPTEMBER 2015

 • Under perioden tecknade Tobin Properties bindande avtal om försäljning av lägenheter till ett värde om 160 MSEK inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna.

 • Nettoomsättningen inklusive övriga rörelseintäkter uppgick till 3 190 (857) KSEK.

 • Periodens resultat uppgick till -2 987 (-3 602) KSEK.

 • Koncernens eget kapital uppgick vid periodens slut till 262 598 (309 580) KSEK, motsvarande -4,9 (-2,1) SEK per stamaktie och motsvarande 121,5 (133,0) SEK per preferensaktie.

 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 25 219 (20 567) KSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Den 1 juli tillträdde Tobin Properties Slaktaren 12 i Sundbyberg.

 • Tobin Properties förvärvade den 3 juli tomträtten till fastigheten Gladan 5 i Stadshagen på Västra Kungsholmen i Stockholm. Fastigheten har en uthyrbar area om cirka 4 200 kvm och är fullt uthyrd till en gymnasieskola. Tillträde av fastigheten är planerad till kvartal 4 2015.

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Efter rapportperiodens utgång har Tobin Properties tecknat bindande avtal om försäljning av lägenheter till ett värde om 54 MSEK inklusive lån i bostadsrättsföreningarna. Totalt värde på Tobin Properties samtliga bindande avtal om försäljning av ännu ej upplåtna lägenheter inklusive lån i bostadsrättsföreningarna uppgår per rapportdagen 2015-11-30 till 1 796 MSEK, varav 825 MSEK har tecknats under 2015. I totalsiffran ingår en avtalsvolym om 1 360 MSEK från delägda projekt. Tobin Properties andel av volymen i delägda projekten uppgår till 575 MSEK.

 • Tobin Properties har den 4 november förvärvat Patriam ABs andel i projekt Brofästet i Norra Djurgårdsstaden. Genom transaktionen blir Tobin Properties ägare till 100 procent av projekt Brofästet. Samtidigt har Patriam AB förvärvat Tobin Properties andel i projekt Kvarteret G på Nya Årstafältet och blir därmed ägare till 100 procent av projekt Kvarteret G. Transaktionen genomförs genom överlåtelse av aktier.

 • Tobin Properties har låtit genomföra en s.k. bookbuilding avseende en planerad nyemission av onoterade stamaktier till institutionella svenska och internationella investerare. Intresset har varit stort och bolaget har erhållit förbindelser att teckna upp till 1 875 000 stamaktier till en teckningskurs om 80,10 kronor per aktie eller sammanlagt upp till cirka 150 miljoner kronor. Tobin Properties har kallat till en extra bolagsstämma den 28 december för att besluta om de ändringar av bolagets bolagsordning som erfordras för att genomföra kapitalanskaffningen. I samband med den extra bolagsstämman avser styrelsen att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2015, besluta om en riktad nyemission till de investerare som lämnat förbindelser.

För mer information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Johan Varland, CFO

Telefon +46 70 756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se

Rosen Guggenheimer, Investor Relations

Telefon +46 70 453 47 59, E-post: rosen.guggenheimer@tobinproperties.se

Dokument

Tobin Properties AB (publ) delårsrapport januari-september 2015