Tobin Properties AB (publ): Delårsrapport januari – september 2014

Icke regulatorisk 2014-11-28

Tobin Properties har under 2014 fram till rapportdagen 2014-11-28 tecknat bindande avtal om försäljning av lägenheter för totalt 814 225 KSEK i tre säljstartade projekt - Vintergatan och Arkaden i Sundbyberg respektive Etaget på Kungsholmen.

Juli – september 2014

 • Under kvartalet har Tobin Properties tecknat bindande avtal om försäljning av lägenheter till ett värde om 37 680 KSEK.
 • Nettoomsättningen uppgick till 857 (3) KSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -3 602 (-2 187) KSEK.
 • Koncernens eget kapital uppgick vid periodens slut till 309 581 (47 454) KSEK.
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 20 567 (2 506) KSEK
 • Under perioden har Tobin Properties via bolag tillträtt fastigheten Nacka Tollare 1:429.

Januari – september 2014

 • Under rapportperioden har Tobin Properties tecknat bindande avtal om försäljning av lägenheter till ett sammanlagt värde av 324 600 KSEK inklusive långsiktigt fastighetslån i bostadsrättsföreningarna.
 • Nettoomsättningen uppgick till 2 079 (709) KSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -13 674 (-5 905) KSEK.
 • Tobin Properties har under andra kvartalet erhållit två markanvisningar vid Roslags Näsby station i Täby kommun.
 • I samband med utgången av det andra kvartalet har Tobin Properties genom att teckna en nyemission om 10 MSEK utökat sitt engagemang i projekten i centrala Sundbyberg. Genom nyemissionen ökar Tobin Properties ägarandel från 30% till cirka 36%.
 • Detaljplanen för bostäder i projekt Etaget i kvarteret Paradiset på Kungsholmen har per 2014-06-30 vunnit laga kraft.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Efter 2014-09-30 har Tobin Properties tecknat ytterligare bindande avtal om försäljning av lägenheter till ett värde av 489 625 KSEK. Totalt värde på Tobin Properties samtliga bindande avtal om försäljning av lägenheter inklusive lån i bostadsrättsföreningarna uppgår per rapportdagen 2014-11-28 till 814 225 KSEK. Lägenheterna har planerad inflyttning mellan december 2015 och januari 2017.
 • Tobin Properties har i samband med en transaktion utökat sitt engagemang i projekt Etaget i kvarteret Paradiset på Kungsholmen från 29,5% till 50%.
 • I oktober påbörjades försäljningen av lägenheter i projekt Etaget. Försäljningen har varit framgångsrik och cirka två tredjedelar av lägenheterna var sålda med bindande avtal inom två veckor från försäljningsstarten.
 • Den 24 november påbörjades försäljningen av lägenheter i projekt Arkaden. Intresset är mycket stort och tecknande av bindande avtal pågår i enlighet med den turordning i vilken köpare har gjort intresseanmälan.

För mer information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Johan Varland, CFO, telefon +46 70 756 29 78, e-post: johan@tobinproperties.se

Rosen Guggenheimer, Investor Relations, telefon +46 70 453 47 59, e-post: rosen@tobinproperties.se