TOBIN PROPERTIES AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2019

Regulatorisk 2019-04-25

"Då vi fortsätter att driva verksamheten enligt fastlagd plan räknar vi med stärkta kassaflöden under 2019, detta tack vare färdigställandet av pågående projekt. Överlag går Tobin Properties successivt in i en mer framåtblickande fas, med fokus på försäljning, projektstarter och nya möjligheter. Förutsättningarna för att vi ska kunna öka vår försäljning bedömer vi har ökat i och med färdigställandet av lägenheter, en grund vi lade under 2018. Stärkta också av en finslipad portföljstrategi och större finansiell handlingsfrihet finns fog för ökad optimism för 2019." – Patrik Mellgren, tf vd

KVARTALET JANUARI–MARS 2019

 • Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 36 (13) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till –45,8 (2,5) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till –44,5 (–3,3) MSEK, inklusive cirka –30 MSEK resultateffekt från projekt Birka.
 • Resultatet per aktie uppgick till –1,18 (–0,39) SEK.*
 • Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 6 (3).
 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (0).
 • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 493 (493).
 • För räkenskapsåret 2018 föreslår styrelsen en utdelning om totalt 0 (0) SEK per stamaktie och en utdelning om totalt 15,50 (11,50) SEK per preferensaktie att utbetalas vid två tillfällen.

*Ingen utspädningseffekt föreligger.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

FEBRUARI

 • Tobin Properties reviderade sin sedan tidigare offentliggjorda prognos avseende rörelseresultatet för räkenskapsåret 2018 till ett negativt resultat om 25–30 MSEK.

MARS

 • De sista bostäderna i projektet Äril i Norra Djurgårdsstaden såldes. Projektet är nu slutsålt.
 • Tobin Properties nådde en överenskommelse med Täby Kommun om utträde ur marköverlåtelseavtalen avseende projekten Stationshuset och Torghuset i Roslags-Näsby. Överenskommelsen medförde inte någon resultatpåverkan och de 13 lägenheter i projekt Stationshuset som Täby kommun tecknat köpeavtal om under 2018, vilka ingick i Tobin Properties redovisning för sålda lägenheter per 2018-12-31, annullerades därmed.
 • Styrelsen för Tobin Properties beslutade att föreslå att årsstämman fattar beslut om att genomföra en nyemission av stamaktier om cirka 409 miljoner kronor, före avdrag för emissionskostnader, med företrädesrätt för Tobins stamaktieägare. Företrädesemissionen föreslogs genomföras i syfte att minska bolagets skulder.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN 

 • Tobin Properties valde att inte förlänga avtalet om projekt Birka i Nacka. Detta medförde en icke kassaflödespåverkande negativ resultateffekt om cirka 30 MSEK i det första kvartalet 2019, vilket avser tidigare erlagd handpenning i affären.

LÄGE ATT SUCCESSIVT VÄXLA UPP

2018 var ett år då Tobin Properties valde att fokusera på färdigställande av projekt och på att stärka bolaget finansiellt. Det var strategiskt rätt med tanke på den avvaktande marknaden för nyproducerat. 2019 har förutsättningarna att bli betydligt mer spännande – även om vi valt att inte gå vidare i ett par projekt där förutsättningarna inte längre är de rätta. Vi kommer successivt att växla upp och vara avsevärt mer aktiva utåt sett. Under året väntas samtliga fyra pågående projekt stå klara. Det rör sig om nästan 500 lägenheter. Av dessa är cirka två tredjedelar redan sålda och majoriteten kommer att tillträdas under första halvåret. Det är onekligen med spänning och stolthet vi lämnar över nycklarna i dessa på flera sätt nydanande fastigheter. Vi tror också att förutsättningarna för försäljning av de än så länge osålda lägenheterna förbättras nu när dessa lägenheter blir färdigställda och människor börjar flytta in. Våra visningar och kunddialoger under första kvartalet 2019 är en indikator på detta. I början av mars såldes exempelvis de sista bostäderna i projektet Äril.

Det något ljusare marknadsläget syns ännu inte i våra siffror. Rörelseresultatet under det första kvartalet slutade på –45,8 miljoner kronor, vilket främst förklaras av nedskrivningar och en låg vinstavräkningstakt.

HELHETSGREPP MED FOKUS PÅ LÖNSAM TILLVÄXT

Samtidigt som vi skiftar fokus till försäljning, tar vi successivt ett helhetsgrepp om vår verksamhet och projektportfölj. I ett snabbfotat företag som Tobin Properties har vi goda möjligheter att anpassa oss efter nya förutsättningar och det kunderna efterfrågar. Vi behöver bredda oss och även kunna möta marknaden med boenden som kostar något mindre samt prioritera projekt med rätt förutsättningar. Denna anpassning och renodling har som exempel resulterat i att vi valde att inte förlänga projekt Birka i Nacka och nått en överenskommelse med Täby kommun om att kliva ur markanvisningarna för projekten Stationshuset och Torghuset i Västra Roslags-Näsby.

Istället väljer vi att öka fokus på våra satsningar i Nacka strand, ett av Stockholms mest attraktiva expansionsområden. Först ut är Nacka strand 1 där första etappen om 60 lägenheter planeras att vara redo för säljstart under 2019 – givetvis avhängigt marknadsläget.

Produktionsmässigt behöver vi också göra justeringar. Det ska gå snabbare från försäljning till tillträde. För att lyckas med det behöver Tobin Properties etablera kortare produktionstider, men sannolikt också dela upp projekten i mindre delar, och därmed nå en stabilare produktionstakt över tid.

Summerat tycker vi nu att vår förnyade strategi är tydligare och bättre anpassad till marknadens behov. Samtidigt har vi inte ruckat på Tobin Properties styrka – att utveckla nydanande och smarta bostäder med hög faktor av design, arkitektur och funktionalitet.

FÖRSTÄRKNINGAR GER STÖRRE FINANSIELL HANDLINGSFRIHET

Även på finansieringssidan genomför vi förstärkningar för att ge Tobin större handlingsfrihet. Vi har aviserat en garanterad företrädesemission om drygt 400 miljoner kronor som hjälper oss att satsa långsiktigt, genom att sänka den finansiella kostnadsnivån och samtidigt bidra till en bättre finansiell struktur. Vi har en obligation om 500 miljoner kronor som förfaller den 1 juni 2019, vilket är en av anledningarna bakom styrelsens förslag om företrädesemissionen. En förstärkt balansräkning ger oss också en bättre förhandlingsposition framöver gentemot banker och andra marknadsaktörer. Emissionsgarantin kommer från Klövern, vilket är en tydlig illustration av den trygghet och stabilitet som kommer av att ha en finansiellt stark storägare.

Då vi fortsätter att driva verksamheten enligt fastlagd plan räknar vi med stärkta kassaflöden under 2019, detta tack vare färdigställandet av pågående projekt. Överlag går Tobin Properties successivt in i en mer framåtblickande fas, med fokus på försäljning, projektstarter och nya möjligheter. Förutsättningarna för att vi ska kunna öka vår försäljning bedömer vi har ökat i och med färdigställandet av lägenheter, en grund vi lade under 2018. Stärkta också av en finslipad portföljstrategi och större finansiell handlingsfrihet finns fog för ökad optimism för 2019.

Stockholm 25 april 2019

Patrik Mellgren

Vd, Tobin Properties

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN GÅ IN PÅ WWW.TOBINPROPERTIES.SEELLER KONTAKTA: 

Patrik Mellgren, vd

Telefon: +46 72 856 22 00, E-post: patrik.mellgren@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 08.00 CET

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter med funktionella lösningar utifrån moderna människors behov. Bolaget har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North samt ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB (corp@avanza.se, telefon – 08-409 421 20) agerar Certified Adviser åt bolaget.