Tobin Properties AB (publ) delårsrapport januari-mars 2018

Regulatorisk 2018-04-25

”En förbättring av marknadsläget kommer inte ske i en handvändning, men vi ser allt fler positiva signaler. Med försiktig optimism ser vi fram emot resterande delen av 2018.” – Erik Karlin, vd

PERODEN JANUARI–MARS 2018 

 • Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 13 MSEK (643).
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,5 MSEK (27,3).
 • Resultatet efter skatt uppgick till –3,3 MSEK (24,3).
 • Resultatet per aktie uppgick till –0,39 SEK (2,04). 1) 
 • Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 3 (146).
 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (95).
 • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 493 (501).
 • Styrelsen föreslår en utdelning för helåret 2017 om 11,50 SEK (11,50) för preferensaktien och om 0 SEK (0) för stamaktien. Utdelningen blir föremål för fastställelse på årsstämman den 29 maj 2018.
 • Tidigare prognos om en rörelsevinst om 250 MSEK 2018 justeras till 150–200 MSEK.

1) Ingen utspädningseffekt föreligger. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Januari: En extra bolagsstämma beslutade om en nyemission om 150 MSEK före avdrag för transaktionskostnader och en företrädesemission av högst 2 592 383 stamaktier. Beslut fattades också om att välja in Rutger Arnhult (Klövern AB) som ledamot i Tobin Properties styrelse.
 • Januari: Företrädesemissionen övertecknades och Tobin Properties tillfördes 53 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.
 • Februari: Styrelsen i Tobin Properties meddelade sin uppfattning att bolagets aktieägare inte ska acceptera ett budpliktsbud om 22,65 SEK per stamaktie samt 108,50 SEK per preferensaktie från Klövern AB då budpliktsbudet inte reflekterar Tobin Properties bolagsvärde ur ett finansiellt perspektiv.
 • Mars: Utfallet av Klöverns kontanta budpliktsbud offentliggjordes i samband med acceptperiodens utgång den 26 mars. Utfallet innebar att Klövern per likviddagen den 4 april ägde totalt 12 616 662 stamaktier och 18 378 preferensaktier av serie A i Tobin Properties, vilket motsvarar cirka 58,9 procent av det totala antalet aktier och cirka 61,4 procent av de totala rösterna i Tobin Properties.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Tobin Properties meddelade att en Change of Control-händelse inträffat under obligationslånet i och med att Klövern innehar mer än 50 procent av rösterna i bolaget. Detta gällde även för Mariefjärd AB:s obligation.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN GÅ IN PÅ WWW.TOBINPROPERTIES.SE ELLER KONTAKTA:

Per Alnefelt, CFO

Telefon +46-72 717 02 17, E-post per.alnefelt@tobinproperties.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 08.00 CET

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter med funktionella lösningar utifrån moderna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av 18 utvecklingsprojekt om ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 11 450 MSEK. Bolaget har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier samt ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt bolaget.                                                         

Dokument

PM_2018-04-25_Tobin Properties AB (publ) delårsrapport januari-mars 2018 Tobin Properties AB publ delårsrapport jarnuari-mars 2018