Tobin Properties AB (publ) delårsrapport januari-mars 2017

Regulatorisk 2017-05-29

”Året har inletts starkt. Det första kvartalet har varit mycket händelserikt och illustrerar på ett bra sätt hur vi utvecklats från ett bolag med mer av projektfokus, till en större organisation där samtliga faser i vår verksamhet hela tiden pågår parallellt.” – Erik Karlin, VD

KVARTALET JANUARI – MARS 2017 

  • Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 643 MSEK (64) inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna.
  • Rörelseresultatet ökade till 27 333 TSEK (–1 703)
  • Resultatet efter skatt ökade till 24 256 TSEK (–2 071)
  • Resultatet per aktie uppgick till 2,04 SEK (–0,98)1)
  • Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 146 (17)
  • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 95 (0)
  • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 501 (421) 

1) Ingen utspädningseffekt föreligger

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Tobin Properties har tecknat avtal om förvärv av fastigheterna Fjärdingen 27:5, Fjärdingen 27:6 samt Fjärdingen 29:1 i centrala Uppsala. Köpeskillingen uppgick till 225 MSEK.

Bolaget har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Torselden 8 i Torsvik på Lidingö. Syftet med förvärvet är att genom en detaljplaneändring möjliggöra för nyproduktion av cirka 50 lägenheter. Köpeskillingen uppgick till 40 MSEK, samt en tilläggsköpeskilling vid lagakraftvunnen detaljplan för bostäder.

Tobin Properties har förvärvat samtliga utestående aktier i intressebolaget SBG Gravensteiner från externa medinvesterare. Det betyder att bolaget blir ensam ägare till projekten Arkaden och Rio i Sundbyberg som tillsammans omfattar 247 bostäder. Köpeskillingen uppgick till cirka 130 MSEK. Förvärvet innebär att Tobin Properties från och med 31 januari konsoliderar SBG Gravensteiner och samtliga juridiska enheter i underkoncernen.

Inom ramen för sitt befintliga obligationslån har Tobin Properties emitterat ytterligare obligationer om 200 MSEK, varvid hela rambeloppet om 500 MSEK nu är utnyttjat.

Styrelsen har föreslagit för räkenskapsåret 2016 att utdelning till preferensaktieägarna görs med 11,50 kronor med utbetalning halvårsvis om 5,75 kronor per preferensaktie. Avstämningsdagar som föreslås är den 9 juni och 8 december 2017. Vidare har styrelsen föreslagit att någon utdelning inte lämnas på stamaktien. Utdelningen blir föremål för fastställelse på årsstämman den 29 maj 2017. 

KONCERNEN I SIFFROR

2017 2016 2016 1)
Jan-mar Jan-mar Jan-dec
Intäkter, MSEK 26,1 5,6 86,4
Rörelseresultat, MSEK 27,3 -1,7 48,2
Resultat efter skatt, MSEK 24,3 -2,1 43,3
Rörelsemarginal, % 104,7 -30,5 55,8
Eget kapital, MSEK 686,3 304,4 387,8
Soliditet, % 36,5 52,8 46,9
Likvida medel, MSEK 169,0 39,4 61,1
Omsättningstillväxt, % 368,1 165,7 686,0
Nettolåneskuld 556,4 192,3 141,5
Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde av, MSEK 643 64 892
Antal produktionsstartade bostäder, st 95 0 76
Antal sålda bostäder, st 146 17 102
Antal bostäder i pågående produktion, st 501 421 406
Andel sålda lägenheter i pågående produktion, % 81 97 94
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st 3 0 0

1) I perioden ingår vinstavräkning från tidigare perioder om 38,0 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

Efter rapportperiodens utgång och fram till och med den 24 maj 2017 har ytterligare bindande avtal tecknats om försäljning av lägenheter till ett värde om 186 MSEK inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna.

Tobin Properties har tecknat ett markanvisningsavtal med Sundbybergs kommun, som innebär att den kommande byggrätten tillsammans med grannfastigheten som bolaget äger sedan tidigare, omfattar cirka 10 000 kvm bostäder och 1 400 kvadratmeter lokalyta. Tobin Properties räknar med att kunna uppföra cirka 150 bostäder i kvarteret.

Tobin Properties har tecknat avtal om att förvärva ett trettiotal sammanhängande villatomter omfattande cirka 35 000 kvm mark i Nacka. Syftet med förvärvet är att, tillsammans med Nacka, utveckla en ny stadsdel och genom en detaljplaneändring möjliggöra för nyproduktion av cirka 700 bostäder. 

För mer information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Per Alnefelt, CFO

Telefon +46-72 717 02 17, E-post per.alnefelt@tobinproperties.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2017 kl. 08.00 CET

Dokument

Tobin Properties AB (publ) delårsrapport januari-mars 2017