Tobin Properties AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2016

Regulatorisk 2016-05-12

Tobin Properties har under 2016 och fram till rapportdagen 2016-05-12 tecknat bindande avtal om försäljning av lägenheter till ett värde om 206 MSEK.

KVARTALET JANUARI – MARS 2016

  • Under rapportperioden har Tobin Properties tecknat bindande avtal om försäljning av lägenheter till ett värde om 64 MSEK inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna.
  • Nettoomsättningen inklusive övriga rörelseintäkter uppgick till 15 385 (3 231) KSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 1 751 (-635) KSEK.
  • Koncernens eget kapital uppgick vid periodens slut till 543 675 (295 276) KSEK, motsvarande 15,3 (-3,1) SEK per stamaktie och motsvarande 115,8 (129,7) SEK per preferensaktie.
  • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 80 217 (36 638) KSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Byte av redovisningsprincip – från och med första kvartalet 2016 redovisas koncernens intäkter från bostadsprojekt enligt successiv vinstavräkning istället för färdigställandemetoden. I samband med detta har jämförelseåret räknats om som om den nya redovisningsprincipen alltid tillämpats. Den ackumulerade effekten av ändrad redovisningsprincip uppgår till 48 019 KSEK och har redovisats i eget kapital.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Efter rapportperiodens utgång har Tobin Properties tecknat bindande avtal om försäljning av lägenheter till ett värde om 142 MSEK inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna.
  • Tobin Properties har säljstartat första etappen av projekt Äril i Norra Djurgårdsstaden som omfattar 40 bostäder.
  • Tobin Properties har tecknat avtal om förvärv av byggrätter för cirka 150 lägenheter i Roslags-Näsby. Köpeskillingen uppgår till 148 MSEK och detaljplanen har vunnit laga kraft vilket möjliggör en byggstart under 2016.

Notera: Informationen är sådan som Tobin Properties ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2016, klockan 08.30.

För mer information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Johan Varland, CFO

Telefon +46 70 756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se

Rosen Guggenheimer, Investor Relations

Telefon +46 70 453 47 59, E-post: rosen.guggenheimer@tobinproperties.se

Dokument

Tobin Properties AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2016