Tobin Properties AB (publ) delårsrapport januari-mars 2015

Regulatorisk 2015-05-20

Tobin Properties har under kvartalet och fram till rapportdagen 2015-05-20 tecknat bindande avtal om försäljning av lägenheter för totalt 366 MSEK i tre byggstartade projekt - Vintergatan och Arkaden i Sundbyberg respektive Etaget på Kungsholmen.

Kvartalet januari-mars 2015                                                                                                                     

 • Under rapportperioden har Tobin Properties tecknat bindande avtal om försäljning av lägenheter till ett värde om 311 MSEK inklusive långsiktiga fastighets­lån i bostadsrättsföreningarna.
 • Nettoomsättningen inklusive övriga rörelseintäkter uppgick till 1 978 (72) KSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -1 887 (-4 243) KSEK.
 • Koncernens eget kapital uppgick vid periodens slut till 282 228 (168 486) KSEK, motsvarande -4,6 (7,5) SEK per stamaktie och motsvarande 129,7 (n/a) SEK per preferensaktie.
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 36 638 (18 038) KSEK.

Västentliga händelser under kvartalet

 • Tobin Properties har emitterat ytterligare 850 000 preferensaktier á 108 SEK, totalt omfattande 91,8 MSEK. Preferensaktierna berättigar till en halvårsvis utdelning om 5,75 SEK vardera med avstämningsdag den 10 juni respektive den 10 december.
 • Tobin Properties, har i enlighet med ingångna avtal, under februari tillträtt tomträtten Sykorgen 6 i Bromma och inom ramen för exploateringsavtal med Stockholms stad under mars friköpt och tillträtt fastigheten Sykorgen 6.
 • I mars ingick Tobin Properties ett samarbetsavtal om utvecklingen av ett bostadsutvecklingsprojekt vid Tyresö Golfbana. Projektet omfattar uppskattningsvis cirka 200 bostadsbyggrätter om totalt cirka 12 000 kvm bostadsarea.

Västentliga händelser efter periodens utgång

 • Efter rapportperiodens utgång har Tobin Properties tecknat bindande avtal om försäljning av lägenheter till ett värde om 55 MSEK inklusive lån i bostads­rättsföreningarna. Totalt värde på Tobin Properties samtliga bindande avtal om försäljning av ännu ej upplåtna lägenheter inklusive lån i bostadsrättsföreningarna uppgår per rapportdagen 2015-05-20 till 1 336 MSEK. Tobin Properties andel av försäljningen i deläg­da projekt uppgår till 417 MSEK.
 • I maj såldes den sista lägenheten i projektet Arkaden i Sundbyberg vilket innebär att de båda byggstartade projekten i Sundbyberg nu är slutsålda.
 • I maj tecknades ett avtal om att förvärva en fastighet i centrala Sundbyberg. Fastigheten, Slaktaren 12, ligger i direkt anslutning till Tobin Properties pågående utvecklingsprojekt Vintergatan och Arkaden. Fastigheten omfattar 2 660 kvadratmeter bostäder och lokaler. Vakansgraden uppgår till cirka 10%.
 • Den 18 maj säljstartades projektet Skräddaren vid Brommaplan som omfattar 73 lägenheter.

För mer information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Johan Varland, CFO, telefon +46 70 756 29 78, e-post: johan@tobinproperties.se

Rosen Guggenheimer, Investor Relations, telefon +46 70 453 47 59, e-post: rosen@tobinproperties.se

Dokument

Tobin Properties AB (publ) delårsrapport januari-mars 2015