Tobin Properties AB (publ) delårsrapport januari-juni 2017

Regulatorisk 2017-08-25

”Tobins första halvår har varit mycket tillfredsställande. Vi har haft fortsatt bra försäljning av bostäder och utvecklat organisationen ytterligare. Och mer kommer. Ett strategiarbete har påbörjats som syftar till att bredda Tobin Properties verksamhet samt att ta större kontroll av vår värde-­ och leveranskedja.” – Erik Karlin, VD

KVARTALET APRIL – JUNI 2017 

 • Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 417 MSEK (389) inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna.
 • Rörelseresultatet ökade till 18,4 MSEK (–8,4)
 • Resultatet efter skatt ökade till 15,9 MSEK (–8,6)
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,23 SEK (–1,78)1)
 • Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 81 (51)
 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 173 (0)
 • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 674 (330) 

1) Ingen utspädningseffekt föreligger

HALVÅRET JANUARI – JUNI 2017 

 •  Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 1 064 MSEK (453) inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna.
 •  Rörelseresultatet ökade till 45,7 MSEK (–10,1)
 •  Resultatet efter skatt ökade till 40,2 MSEK (–10,7)
 •  Resultatet per aktie uppgick till 3,27 SEK (–2,76)1)
 •  Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 227 (68)
 •  Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 268 (0)
 •  Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 674 (330) 

1) Ingen utspädningseffekt föreligger

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER HALVÅRET

 • I juni flyttades tidigare emitterat obligationslån om 500 MSEK till företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.
 • Vid årsstämman i maj fastställdes en utdelning för räkenskapsåret 2016 till preferensaktieägarna om 11,50 kronor per preferensaktie samt att ingen utdelning lämnas på stamaktien.
 • I april tecknade Tobin Properties ett markanvisningsavtal med Sundbybergs kommun, som innebär att den kommande byggrätten tillsammans med grannfastigheten som bolaget äger sedan tidigare, tillsammans omfattar cirka 10 000 kvm bostäder och 1 400 kvm lokalyta. Tobin Properties räknar med att kunna uppföra cirka 150 bostäder i kvarteret.
 • I april tecknade bolaget avtal om att förvärva ett trettiotal sammanhängande villatomter om cirka 35 000 kvm mark i Nacka med syftet att möjliggöra för nyproduktion av cirka 700 bostäder.
 • I januari tecknade Tobin Properties avtal om förvärv av fastigheter i centrala Uppsala för 225 MSEK.
 • I januari tecknade bolaget avtal om förvärv av en fastighet på Lidingö med syftet att nyproducera cirka 50 lägenheter. Köpeskillingen uppgick till 40 MSEK, samt en tilläggsköpeskilling vid lagakraftvunnen detaljplan för bostäder.
 • I januari förvärvade Tobin Properties samtliga utestående aktier i intressebolaget SBG Gravensteiner och blev därmed ensam ägare till projekten Arkaden och Rio i Sundbyberg som tillsammans omfattar cirka 250 bostäder. Köpeskillingen uppgick till cirka 130 MSEK.
 • Inom ramen för sitt befintliga obligationslån emitterade Tobin Properties i januari ytterligare obligationer om 200 MSEK, varvid hela rambeloppet om 500 MSEK utnyttjades.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

 • Bindande avtal om försäljning av lägenheter har tecknats till ett värde om 25 MSEK inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna. 

SE VD ERIK KARLIN KOMMENTERA DET ANDRA KVARTALET – OCH FÖRSTA HALVÅRET – 2017

https://www.youtube.com/watch?v=uXPpkX8QcOo&feature=youtu.be

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN GÅ IN PÅ WWW.TOBINPROPERTIES.SE ELLER KONTAKTA:

Per Alnefelt, CFO

Telefon +46-72 717 02 17, E-post per.alnefelt@tobinproperties.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl. 08.00 CET.

Dokument

Delårsrapport januari-juni 2017 Tobin Properties AB Pressmeddelande delårsrapport januari-juni 2017 Tobin Properties