Tobin Properties AB (publ): Delårsrapport januari – juni 2016

Regulatorisk 2016-08-26

KVARTALET APRIL – JUNI 2016 ·  Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 389 MSEK inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna. ·  Nettoomsättningen inklusive övriga rörelseintäkter uppgick till 14 777 KSEK (17 198). ·  Periodens resultat uppgick till 13 963 KSEK (12 125). ·  Koncernens eget kapital uppgick vid periodens slut till 655 621 KSEK (293 904), motsvarande 13,9 (-1,7) SEK per stamaktie och 115,8 SEK (121,5) per preferensaktie. ·  Likvida medel uppgick vid periodens slut till 49 563 KSEK (30 734). ·  Beslut om inlösen av hälften av alla preferensaktier för en sammanlagd inlösenlikvid om 110 Mkr. Utbetalningen av lösenbeloppet skedde den 18 juli 2016. HELÅRET JANUARI – JUNI 2016 ·  Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 453 MSEK inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna. ·  Nettoomsättningen inklusive övriga rörelseintäkter uppgick till 30 162 KSEK (20 430). ·  Periodens resultat uppgick till 15 714 KSEK (11 491). ·  Koncernens eget kapital uppgick vid periodens slut till 655 621 KSEK (293 904), motsvarande 13,9 SEK (-1,7) per stamaktie och 115,8 SEK (121,5) per preferensaktie. ·  Likvida medel uppgick vid periodens slut till 49 563 KSEK (30 734).

VERKSAMHETEN UNDER DET ANDRA KVARTAL

Tobin Properties tecknade avtal om förvärv av byggrätter för cirka 150 lägenheter i Roslags-Näsby till en köpeskilling om 148 MSEK. Detaljplanen har vunnit laga kraft vilket möjliggör sälj- och byggstart under 2016.

Under kvartalet förvärvades tomträtterna till fastigheterna Gladan 6 och Gladan 7 i Stadshagen på västra Kungsholmen i Stockholm. Fastigheterna omfattar 7 500 kvm och är fullt uthyrda till skola och kontor. Köpeskillingen uppgår till 283 MSEK och förvärvet genomförs tillsammans med Fridhem Fastighetsutveckling Stockholm AB.

I maj inleddes försäljningen av den första etappen av projekt Äril i Norra Djurgårdsstaden. Samtliga 40 lägenheter såldes på mindre än 5 veckor.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Efter rapportperiodens utgång och fram till och med den 20 augusti har bindande avtal tecknats om försäljning av lägenheter till ett värde om 23 MSEK inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna.

1 juli emitterades ett treårigt säkerställt obligationslån om 225 MSEK. Likviden ska användas för investeringar i projekt och för inlösen av preferensaktier av serie A motsvarande en sammanlagd inlösenlikvid om 110 MSEK.

Den 26 juli godkändes Tobin Properties ansökan om notering av obligationslånet på Nasdaq First North Bond Market. Obligationslånet, under kortnamnet Tobin_101 och ISIN-kod SE0008347371, noterades den 27 juli 2016 för institutionell handel.

I juli förvärvades en kommersiell fastighet i Orminge i Nacka. Fastigheten är fullt uthyrd med årliga driftnetton om 1,2 MSEK. Bolaget har för avsikt att i samarbete med Nacka kommun driva detaljplan för bostäder. Köpeskillingen uppgår till 19,5 MSEK, samt en tilläggsköpeskilling vid lagakraftvunnen detaljplan för bostäder. Priset på tilläggsköpeskillingen är beroende av den blivande byggrättens storlek.

Säljstart inleddes den 22 augusti av den andra etappen av projekt Äril i Norra Djurgårdsstaden som omfattar 36 bostäder.

För mer information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Johan Varland, CFO

Telefon +46 70 756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se 

Rosen Guggenheimer, Investor Relations

Telefon +46 70 453 47 59, E-post: rosen.guggenheimer@tobinproperties.se 

Denna information är sådan information som Tobin Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2016 kl. 08.50 CET.  

Dokument

Tobin Properties AB (publ): Delårsrapport januari - juni 2016