Tobin Properties AB (publ) delårsrapport april-juni 2015

Regulatorisk 2015-08-31

Tobin Properties har under andra kvartalet och fram till rapportdagen 2015-06-30 tecknat bindande avtal om försäljning av lägenheter för totalt 300 MSEK varav 217 MSEK i två säljstartade projekt – 5 Hus i Nacka och Skräddaren i Bromma.

APRIL – JUNI 2014

 • Under perioden tecknade Tobin Properties bindande avtal om försäljning av lägenheter till ett värde om 300 MSEK inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna.

 • Nettoomsättningen inklusive övriga rörelseintäkter uppgick till 1 927 (1 150) KSEK.

 • Periodens resultat uppgick till -3 147 (-5 829) KSEK.

 • Koncernens eget kapital uppgick vid periodens slut till 265 584 (294 233) KSEK, motsvarande -4,7 (-1,0) SEK per stamaktie och motsvarande 121,5 (133,0) SEK per preferensaktie.

 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 30 734 (95 565) KSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • I maj såldes den sista lägenheten i projektet Arkaden i Sundbyberg vilket innebär att de båda byggstartade projekten i Sundbyberg nu är slutsålda.

 • I maj tecknades ett avtal om att förvärva en fastighet i centrala Sundbyberg. Fastigheten, Slaktaren 12, ligger i direkt anslutning till Tobin Properties pågående utvecklingsprojekt Vintergatan och Arkaden. Fastigheten omfattar 2 660 kvadratmeter bostäder och lokaler. Vakansgraden uppgår till cirka 10 %.

 • Under rapportperioden säljstartades två projekt, Skräddaren vid Brommaplan och 5 Hus i Nacka, som tillsammans omfattar 158 lägenheter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Efter rapportperiodens utgång har Tobin Properties tecknat bindande avtal om försäljning av lägenheter till ett värde om 110 MSEK inklusive lån i bostadsrättsföreningarna. Totalt värde på Tobin Properties samtliga bindande avtal om försäljning av ännu ej upplåtna lägenheter inklusive lån i bostadsrättsföreningarna uppgår per rapportdagen 2015-08-31 till 1 692 MSEK. I totalsiffran ingår en avtalsvolym om 1 350 MSEK från delägda projekt. Tobin Properties andel av försäljningen i delägda projekt uppgår till 570 MSEK.

 • Den 1 juli tillträdde Tobin Properties Slaktaren 12 i Sundbyberg.

 • Tobin Properties förvärvade den 3 juli tomträtten till fastigheten Gladan 5 i Stadshagen på Västra Kungsholmen i Stockholm. Fastigheten är fullt uthyrd till en gymnasieskola och har en uthyrbar area om cirka 4 200 kvm. Tillträde av fastigheten är planerad till kvartal 4 2015.

För mer information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Johan Varland, CFO

Telefon +46 70 756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se

Rosen Guggenheimer Lindow, Investor Relations

Telefon +46 70 453 47 59, E-post: rosen.guggenheimer@tobinproperties.se

Dokument

Tobin Properties (publ) delårsrapport april-juni 2015