Tobin Properties AB (publ) bokslutskommuniké januari-december 2017

Regulatorisk 2018-02-28

”Med genomförd kapitalförstärkning i ryggen står vi väl rustade för att leverera i pågående projekt under 2018” – Erik Karlin, VD Tobin Properties

PERIODEN JANUARI–DECEMBER 2017

 • Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 1 202 MSEK (892).
 • Rörelseresultatet ökade till 53,7 MSEK (48,2).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 28,0 MSEK (43,3).
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,16 SEK (3,69). 1) 
 • Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 262 (102).
 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 416 (76).
 • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 493 (406).
 • Styrelsen föreslår en utdelning för helåret 2017 om 11,50 SEK (11,50) för preferensaktien och om 0 SEK (0) för stamaktien.

KVARTALET OKTOBER–DECEMBER 2017

 • Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 48 MSEK (108).
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,0 MSEK (9,7).
 • Resultatet efter skatt uppgick till –14,4 MSEK (3,8).
 • Resultatet per aktie uppgick till –1,33 SEK (–0,21). 1) 
 • Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 13 (14).
 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 148 (76).
 • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 493 (406).

1) Ingen utspädningseffekt föreligger. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • December: avyttring av Gladan 5, 6 och 7 med en positiv resultateffekt om 9,5 MSEK.
 • December: avtal med Klövern om riktad kontantemission och garanterad företrädesemission samt resultatprognosför 2017 och 2018.
 • November: region Uppsala häver avtalet avseende Fjärdingenfastigheterna.
 • Oktober: beslut om att skjuta upp tillträdet av Fjärdingenfastigheterna i Uppsala.
 • Juni: notering av obligationslån om 500 MSEK på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.
 • April: avtal om ett framtida förvärv av ett trettiotal sammanhängande villatomter om cirka 35 000 kvm mark i Nacka.
 • April: markanvisningsavtal med Sundbybergs kommun.
 • Mars: emission av obligationer om 30 MSEK.
 • Januari: emission av obligationer om 170 MSEK.
 • Januari: förvärv av intressebolaget SBG Gravensteiner. Köpeskilling cirka 130 MSEK.
 • Januari: förvärv av fastighet på Lidingö om 40 MSEK.
 • Januari: förvärv av Fjärdingenfastigheterna i centrala Uppsala om 225 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Bindande avtal om försäljning av lägenheter till ett värde om 10 MSEK.
 • Extra bolagsstämma beslutade om en nyemission om 150 MSEK före avdrag för transaktionskostnader och en företrädesemission av högst 2 592 383 stamaktier.
 • Företrädesemission övertecknas och Tobin Properties tillförs 52 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.
 • Rutger Arnhult (Klövern) väljs in som ledamot i Tobin Properties styrelse.
 • Styrelsen i Tobin Properties meddelar sin uppfattning att bolagets aktieägare inte ska acceptera ett budpliktsbud om 22,65 SEK per stamaktie samt 108,50 SEK per preferensaktie från Klövern AB (publ) då budpliktsbudet inte reflekterar Tobin Properties bolagsvärde ur ett finansiellt perspektiv.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN GÅ IN PÅ WWW.TOBINPROPERTIES.SE ELLER KONTAKTA:

Per Alnefelt, CFO Tobin Properties. Telefon +46-72 717 02 17, e-post per.alnefelt@tobinproperties.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 08.00 CET

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att utifrån den moderna storstadsmänniskans behov utveckla funktionella och väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter. Tobin Properties projektportfölj består av 20 utvecklingsprojekt om ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 12 800 MSEK. Bolaget har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier samt ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt bolaget.

Dokument

PM_2018-02-28_Tobin Properties AB (publ) bokslutskommuniké januari-december 2017 Tobin Properties AB (publ) bokslutskommuniké januari-december 2017