Tobin Properties AB (publ): Bokslutskommuniké januari-december 2014

Icke regulatorisk 2015-03-20

Tobin Properties har under 2014 och fram till rapportdagen 2015-03-20 tecknat bindande avtal om försäljning av lägenheter för totalt 1 240 MSEK i tre säljstartade projekt - Vintergatan och Arkaden i Sundbyberg respektive Etaget på Kungsholmen.

September – december 2014

 • Under perioden tecknade Tobin bindande avtal om försäljning av lägenheter till ett värde om 646 MSEK inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna.

 • Nettoomsättningen inklusive övriga rörelseintäkter uppgick till 2 836 (15 192) KSEK.

 • Periodens resultat uppgick till -1 462 (11 563) KSEK.

 • Koncernens eget kapital uppgick vid periodens slut till 195 987 (145 973) KSEK, motsvarande 0,2 (7,3) SEK per stamaktie och motsvarande 127,3 (n/a) SEK per preferensaktie

 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 2 001 (87 514) KSEK

 • Under perioden har Tobin tecknat avtal om förvärv av tomträtten Sykorgen 6 i Bromma.

  Januari – december 2014

 • Under rapportperioden har Tobin Properties tecknat bindande avtal om försäljning av lägenheter till ett sammanlagt värde av 971 MSEK inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna.

 • Nettoomsättningen inklusive övriga rörelseintäkter uppgick till 4 915 (15 901) KSEK.

 • Periodens resultat uppgick till -15 136 (5 658) KSEK, motsvarande -0,82 (1,26) SEK per stamaktie.

 • I januari 2014 tillträdde Tobin Properties tillsammans med medinvesterare den fastighet i centrala Sundbyberg som sammantaget omfattar minst tre etapper och närmare 300 lägenheter.

 • Under andra kvartalet genomfördes en emission av preferensaktier omfattande 115 MSEK. I samband med detta fattades beslut om att Tobin Properties skulle söka notering av preferensaktien.

 • I juni tecknade Tobin Properties avtal med NCC om förvärv av en fastighet i Tollare, Nacka. Detaljplan för bostäder vann laga kraft under tredje kvartalet och Tobin tillträdde fastigheten i september.

 • Den 30 juni vann detaljplanen för Tobin Properties delägda projekt Etaget i kvarteret Paradiset på Kungsholmen laga kraft. Som en följd av detta kunde projektet säljstartas under oktober månad. Projektet har därefter uppnåt kriterierna för byggstart varefter rivning och byggnationer har påbörjats.

 • Tobin har under andra kvartalet erhållit två markanvisningar vid Roslags Näsby station i Täby kommun.

 • Den 29 december meddeladeTobin Properties att bolaget tecknat avtal om förvärv av en tomträtt vid Brommaplan. Efter rapportperiodens utgång har tomträtten tillträtts och fastigheten friköpts inom ramen för ett exploateringsavtal med Stockholms stad.

  För mer information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

  Johan Varland, CFO, telefon +46 70 756 29 78, e-post: johan@tobinproperties.se

  Rosen Guggenheimer, Investor Relations, telefon +46 70 453 47 59, e-post: rosen@tobinproperties.se