Tobin Properties AB (publ): Bokslutskommuniké 2015

Regulatorisk 2016-03-23

Tobin Properties har haft ett framgångsrikt 2015 och har fram till rapportdagen 2016-03-23 tecknat bindande avtal om försäljning av lägenheter till ett värde om 1 029 MSEK. Därtill har bolaget förbättrat sin finansiella flexibilitet genom en nyemission av onoterade stamaktier.

KVARTALET OKTOBER – DECEMBER 2015

 • Under rapportperioden har Tobin Properties tecknat bindande avtal om försäljning av lägenheter till ett värde om 210 MSEK inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna.
 • Nettoomsättningen inklusive övriga rörelseintäkter uppgick till 3 503 (1 875) KSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -24 116 (-1 462) KSEK. Resultatet belastas av en redovisningsteknisk nedskrivning om -15 960 KSEK av tidigare infusionerade fastighetsvärden i koncernföretag.
 • Koncernens eget kapital uppgick vid periodens slut till 380 070 (195 988) KSEK, motsvarande 14,3 (0,2) SEK per stamaktie och motsvarande 115,8 (127,3) SEK per preferensaktie.
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 167 765 (2 961) KSEK.
 • Av totalt 421 bostäder som Tobin Properties har i produktion är per rapportdagen 95 % sålda till slutkunder på bindande avtal. Det innebär att Tobin Properties för närvarande nästan uteslutande producerar mot fasta kundorder. Då Tobin Properties inte tillämpar successiv vinstavräkning är de projektvinster som ligger i pågående projekt inte alls synliga i redovisade siffror. I syfte att underlätta analys och göra bolagets resultat mer rättvisande har styrelsen i Tobin Properties beslutat att bolaget från och med delårsrapporten för Q1 2016 skall tillämpa successiv vinstavräkning för pågående projekt. Detta kommer att påverka såväl resultat som eget kapital positivt.
 • Tobin Properties förvärvade den 4 november Patriam AB:s andel i projekt Brofästet i Norra Djurgårdsstaden. Genom transaktionen blir Tobin Properties ägare till 100 procent av projekt Brofästet.
 • Under kvartalet genomförde Tobin Properties en nyemission av onoterade stamaktier till svenska och internationella investerare. I samband med emissionen tecknades 1 875 000 stamaktier till en teckningskurs om 80,10 kronor per stamaktie eller sammanlagt cirka 150 miljoner kronor. Med anledning av detta hölls en extra bolagsstämma den 28 december.
 • Bolaget tillträdde tomträtten till fastigheten Gladan 5 i Stadshagen på Västra Kungsholmen i Stockholm. Fastigheten Gladan 5 har en uthyrbar area om cirka 4 200 kvm och är idag fullt uthyrd till Plusgymnasiet. Tobin Properties har tagit in Fridhem Fastighetsutveckling och Axel F. och Vilna Lindmarkers stiftelse som medinvesterare i projektet.
 • Byggrätter för 600 lägenheter i Nacka förvärvades den 17 december. Sammanlagt är det fyra bostadsprojekt om totalt cirka 50 000 kvadratmeter. Huvuddelen av de förvärvade lägenheterna är belägna i Nacka Strand. Samtliga tillträden är villkorade av att detaljplaner vinner laga kraft.
 • Tobin Properties tecknade avtal med Revcap som medinvesterare i bostadsutvecklingsprojektet Äril i Norra Djurgårdstaden i Stockholm. Projekt Äril omfattar 7 200 kvm med cirka 80 exklusiva lägenheter vid Båthusparken i kvarteret Brofästet.

HELÅRET JANUARI – DECEMBER 2015

 • Under helåret har Tobin Properties tecknat bindande avtal om försäljning av lägenheter till ett värde om 981 MSEK inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna.
 • Nettoomsättningen inklusive övriga rörelseintäkter uppgick till 10 598 (3 953) KSEK.
 • Helårets resultat uppgick till -32 137 (-15 136) KSEK. Resultatet belastas av en redovisningsteknisk nedskrivning om -15 960 KSEK av tidigare infusionerade fastighetsvärden i koncernföretag.
 • Tobin Properties emitterade ytterligare 850 000 preferensaktier à 108 SEK, totalt omfattande 91,8 MSEK. Preferensaktierna berättigar till en halvårsvis utdelning om 5,75 SEK vardera med avstämningsdag den 10 juni respektive den 10 december.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Efter rapportperiodens utgång har Tobin Properties tecknat bindande avtal om försäljning av lägenheter till ett värde om 48 MSEK inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna.

För mer information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Johan Varland, CFO

Telefon +46 70 756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se

Rosen Guggenheimer Lindow, Investor Relations

Telefon +46 70 453 47 59, E-post: rosen.guggenheimer@tobinproperties.se

Dokument

Tobin Properties AB (publ) bokslutskommuniké januari-december 2015