Rättelse av årsredovisning 2014

Icke regulatorisk 2015-05-07

I Balansräkningen på sidan 24 i Tobin Properties årsredovisning 2014 som publicerades 2015-05-06 angavs borgensförbindelser om 34 MSK i Koncernen respektive Moderbolaget. Dessa poster finns felaktigt även med i Not 25 Ställda Säkerheter på sidan 37. Den årsredovisning som insänds till Patent- och registreringsverket för registrering rättas på denna punkt. Årsredovisningen i rättad form återfinns också på bolagets hemsida staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Johan Varland, CFO Tobin Properties

Telefon: 070-756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se