Mariefjärd AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Regulatorisk 2017-05-24

Mariefjärd AB (publ), som är ett dotterbolag till Tobin Properties AB, emitterade den 30 mars 2017 ett fyraårigt säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR (3 månader) + 6.00 procentenheter och har slutförfall den 30 mars 2021. Bolaget har ansökt om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq Stockholm och i samband därmed upprättat ett prospekt som godkänts av, och registrerats hos, Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats (staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud/investerare) och Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Obligationerna kommer att tas upp till handel så snart som möjligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se 

Per Alnefelt, CFO Tobin Properties

Telefon: 072-717 02 17, E-post: per.alnefelt@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Mariefjärd AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017, kl. 19.30.

Dokument

PM_2017-05-24_MARIEFJÄRD AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING AV OBLIGATIONSLÅN PÅ NASDAQ STOCKHOLM