Kommuniké från extra bolagsstämma i Tobin Properties

Icke regulatorisk 2018-01-08

Extra bolagsstämma hölls måndagen den 8 januari 2018 i Tobin Properties AB (publ) (”Tobin Properties” eller ”Bolaget”) varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Ändring av Bolagets bolagsordning

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra Bolagets bolagsordning avseende (i) ändring av kapitalgränser och gränser för antalet aktier som kan ges ut i Bolaget, (ii) ändring av gränserna för antalet styrelseledamöter som styrelsen ska bestå av, (iii) ändring av bestämmelsen för hur kallelse till bolagsstämma ska ske amt (iv) vissa mindre redaktionella förändringar.

Nyemission av högst 7 500 000 stamaktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst 7 500 000 stamaktier. Rätt att teckna de nya stamaktierna tillkommer Klövern AB (publ), eller dotterföretag till Klövern AB (publ), som äger rätt att teckna stamaktierna till en teckningskurs om 20 kronor per aktie, totalt 150 000 000 kronor. Genom emissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 750 000 kronor.

Företrädesemission av högst 2 592 383 stamaktier

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst 2 592 383 stamaktier. Rätt att teckna de nya stamaktierna tillkommer den stamaktieägare som på avstämningsdagen den 15 januari 2018 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att för befintlig stamaktie teckna nya stamaktier till teckningskursen 20 kronor per aktie. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd stamaktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) stamaktie i företrädesemissionen. Teckningskursen för aktierna är 20 kronor per stamaktie, totalt 51 847 660 kronor om samtliga aktier tecknas. Genom emissionen kan Tobin Properties aktiekapital öka med högst 259 238,30 kronor.

Val av styrelse samt arvodering

Extra bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Rutger Arnhult valdes till ny styrelseledamot. Mikael Graffman, Peder Johnson, Erik Karlin, Christina Tillman och Johan Varland kvarstår som ledamöter. Johan Varland kvarstår som styrelseordförande.

Beslutades vidare att den nyvalda ledamoten skulle erhålla arvode med 100 000 kronor, dvs. samma arvode som övriga ledamöter som får arvode erhåller i enlighet med beslut av årsstämman den 29 maj 2017.

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties AB

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se 

Dokument

2018-01-08_Kommuniké från extra bolagsstämma i Tobin Properties