Kommuniké från årsstämma i Tobin Properties AB den 29 maj 2018

Regulatorisk 2018-05-29

Tobin Properties AB höll årsstämma den 29 maj 2018 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutade om utdelning till preferensaktieägarna i enlighet med styrelsens förslag och bolagets bolagsordning i enlighet med följande.

Till stämmans förfogande stående medel ska disponeras så att totalt 11,50 kronor per preferensaktie av serie A utdelas till preferensaktieägarna, motsvarande totalt 11 502 783 kronor. Resterande belopp ska balanseras i ny räkning. Således ska ingen utdelning lämnas till stamaktieägarna. Enligt bolagets bolagsordning ska utdelning till innehavare av preferensaktier av serie A ske halvårsvis med 5,75 kronor per preferensaktie vid respektive utdelningstillfälle. Avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara den 11 juni respektive den 10 december 2018. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB tre bankdagar efter respektive avstämningsdag, det vill säga den 14 juni 2018 respektive den 13 december 2018.

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att arvoden under tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 500 000 kronor varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande samt 100 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är aktiva inom bolaget, således Peder Johnson, Rutger Arnhult samt Mikael Graffman, och att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman omvalde Johan Varland, Peder Johnson, Rutger Arnhult och Mikael Graffman samt nyvalde Patrik Essehorn till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nyvaldes vidare Patrik Essehorn till styrelsens ordförande.

Stämman nyvalde revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma vilka låtit meddela att Fredric Hävrén kommer utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om antagande av principer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta principer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Stämman beslutade om nyemission stamaktier i bolaget med företrädesrätt för bolagets aktieägare på följande huvudsakliga villkor.

  • Nyemissionen omfattar högst 20 461 915 stamaktier. Bolagets stamaktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya stamaktierna i förhållande till det antal aktier av samma slag de förut äger. Vid full teckning av samtliga aktier i företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med 2 046 191,5 kronor.
  • Avstämningsdag för fastställande av vilka stamaktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier i emissionen ska vara 5 juni 2018.
  • Den som på avstämningsdagen är registrerad som stamaktieägare i Bolagets aktiebok förd av Euroclear Sweden AB äger företrädesrätt att teckna nya stamaktier i företrädesemissionen, varvid en (1) befintlig stamaktie ger en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie i företrädesemissionen.
  • Teckningskursen är elva (11) kronor per stamaktie.
  • Teckning av stamaktier med stöd av teckningsrätter (s.k. primär företrädesrätt) ska äga rum genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 8 juni 2018 till och med den 25 juni 2018. Teckning av stamaktier utan stöd av teckningsrätter (s.k. subsidiär företrädesrätt och utan företrädesrätt) ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 8 juni 2018 till och med den 25 juni 2018. Betalning för stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter att avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning avsänts till tecknaren.
  • För det fall inte samtliga nya stamaktier tecknats med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Därvid ska i första hand stamaktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de äger i Bolaget per avstämningsdagen, oavsett om aktierna är stamaktier eller preferensaktier av serie A, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska, om samtliga stamaktier inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till personer som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till det antal stamaktier som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Slutligen ska tilldelning av resterande stamaktier ske till emissionsgaranten Dagon Sverige AB eller ytterligare garanter som kan tillkomma, i deras egenskap av garanter och enlighet med villkoren för respektive tillkommande emissionsgarants teckningsåtagande och emissionsgaranti.
  • De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Beslut om att införa valberedning och valberedningens sammansättning

Stämman beslutade om att införa en valberedning och att anta principer för valberedningens sammansättning i enlighet med Dagon Sverige AB:s förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

Stämman beslutade, i enlighet med Dagon Sverige AB:s förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av sammanlagt högst 2 146 215 stamaktier (motsvarande cirka 10 procent av antalet aktier i bolaget vid kallelsens utfärdande) med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

För mer information vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, CEO

Telefon +46 70 420 44 33, E-post erik.karlin@tobinproperties.se

Denna information är sådan som Tobin Properties AB ska offentliggöra enligt First North Rulebook. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018 kl. 12.15. 

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter med funktionella lösningar utifrån moderna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av 18 utvecklingsprojekt om ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 11 450 MSEK. Bolaget har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier samt ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt bolaget.                                                         

Dokument

PM_2018-05-29_Kommunike årsstämma Tobin Properties AB