KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I TOBIN PROPERTIES AB DEN 25 APRIL 2019

Regulatorisk 2019-04-25

Tobin Properties AB höll årsstämma den 25 april 2019 i Walthon Advokaters lokaler på Stureplan 4 A, Stockholm. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut....

Tobin Properties AB höll årsstämma den 25 april 2019 i Walthon Advokaters lokaler på Stureplan 4 A, Stockholm. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2018.

Utdelning

Årsstämman beslutade om utdelning till preferensaktieägarna i enlighet med styrelsen förslag och bolagsordning i enlighet med följande. Till stämmans förfogande stående medel ska disponeras så att totalt 15,50 kronor per preferensaktie av serie A utbetalas till preferensaktieägarna, motsvarande totalt 15 503 751 kronor. Resterande belopp ska balanseras i ny räkning. Således ska ingen utdelning lämnas till stamaktieägarna.

Enligt bolagsordningen ska utdelning till innehavare av preferensaktier av serie A ske halvårsvis med 7,75 kronor per preferensaktie vid respektive utdelningstillfälle. Avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara;

i)                            måndagen den 10 juni 2019 med beräknad utbetalningsdag torsdagen den 13 juni 2019, och

ii)                           tisdagen den 10 december 2019 med beräknad utbetalningsdag fredagen den 13 december 2019.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsens arvode under tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 600 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande samt 100 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är aktiv inom bolaget. Styrelseledamot som samtidigt är anställd i bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning. 

Årsstämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor 

Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om Peder Johnson, Rutger Arnhult, Mikael Graffman och Patrik Essehorn som ordinarie styrelseledamöter samt välja Jens Andersson som ny styrelseledamot. Patrik Essehorn omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma att välja om bolagets revisor, revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag, som låtit meddela att Fredric Hävrén kommer att utses till huvudansvarig revisor. 

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta principer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Valberedningens sammansättning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om oförändrade principer vad gäller valberedningens sammansättning.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska kontakta de två till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i september månad året före årsstämman. För det fall att tillfrågad aktieägare inte önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågas. Valberedningen utser inom sig en ordförande, som inte får vara ledamot av bolagets styrelse. Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning

Beslut om ändring av bolagets bolagsordning

Årsstämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning så att gränserna för bolagets aktiekapital ändras från lägst 1 880 000 och högst 7 520 000 kronor till lägst 3 760 000 och högst 15 040 000 kronor (§ 4 i bolagsordningen), samt att bolagets antal aktier ändras från lägst 18 800 000 och högst 75 200 000 till lägst 37 600 000 och högst 150 400 000 (§ 5 i bolagsordningen).

Beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Årsstämman beslutade om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare på följande huvudsakliga villkor.

  • Nyemissionen omfattar högst 81 847 660 stamaktier. Bolagets stamaktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya stamaktierna i förhållande till det antal aktier av samma slag de förut äger. Vid full teckning av samtliga stamaktier i företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med 8 184 766 kronor.
  • Avstämningsdag för fastställande av vilka stamaktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier i emissionen ska vara den 6 maj 2019.
  • Den som på avstämningsdagen den 6 maj 2019 är registrerad som stamaktieägare i bolagets aktiebok förd av Euroclear Sweden AB äger företrädesrätt att teckna nya stamaktier i företrädesemissionen, varvid en (1) befintlig stamaktie ger två (2) teckningsrätter och varje teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie i företrädesemissionen.
  • Teckningskursen ska vara fem (5) kronor per stamaktie.
  • Teckning av stamaktier med stöd av teckningsrätter (s.k. primär företrädesrätt) ska äga rum genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 8 maj 2019 till och med den 22 maj 2019. Teckning av stamaktier utan stöd av teckningsrätter (s.k. subsidiär företrädesrätt och utan företrädesrätt) ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 8 maj 2019 till och med den 22 maj 2019. Betalning för stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter att avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning avsänts till tecknaren.
  • Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
  • För det fall inte samtliga nya stamaktier tecknats med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Därvid ska i första hand stamaktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de äger i bolaget per avstämningsdagen, oavsett om aktierna är stamaktier eller preferensaktier av serie A, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska, om samtliga stamaktier inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till personer som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till det antal stamaktier som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Slutligen ska tilldelning av resterande stamaktier ske till emissionsgaranten Dagon Sverige AB, eller ytterligare garanter som kan tillkomma, i deras egenskap av garanter och i enlighet med villkoren för respektive tillkommande emissionsgarants teckningsåtagande och emissionsgaranti.
  • De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN GÅ IN PÅ WWW.TOBINPROPERTIES.SEELLER KONTAKTA:  

Patrik Mellgren, tf VD 

Telefon: +46 72 856 22 00

E-post: patrik.mellgren@tobinproperties.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) ska offentliggöra enligt First North Rulebook. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 15.15.

OM TOBIN PROPERTIES 

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter med funktionella lösningar utifrån moderna människors behov. Bolaget har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North samt ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB (corp@avanza.se, telefon – 08-409 421 20) agerar Certified Adviser åt bolaget.                     

Dokument

Release