Kommuniké från årsstämma i Tobin Properties

Icke regulatorisk 2017-05-29

Tobin Properties AB (publ) (”Bolaget”) höll måndagen den 29 maj 2017 årsstämma i Stockholm varvid följande beslut fattades i huvudsak:

  • Den framlagda årsredovisningen fastställdes och styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
  • Stämman beslutade om utdelning i enlighet med styrelsens förslag.
  • Det beslutades att styrelsen skulle bestå av Erik Karlin (omval), Johan Varland (omval), Peder Johnson (omval), Christina Tillman (omval) och Mikael Graffman (nyval). Vidare beslutades om omval av Johan Varland som styrelsens ordförande.
  • Grant Thornton Sweden AB omvaldes som revisor.
  • Beslutades att arvode skulle utgå med 100 000 kronor till envar av styrelseledamöterna Peder Johnson, Christina Tillman och Mikael Graffman.
  • De av styrelsen föreslagna principerna för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes av stämman.
  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av sammanlagt högst 1 135 000 stamaktier (motsvarande cirka 10 procent av antalet aktier i bolaget vid kallelsens utfärdande) med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

För mer information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties AB

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se 

Johan Varland, transaktionschef och styrelseordförande Tobin Properties AB

Telefon: 070-756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se 

                              

Dokument

PM_2017-05-29_Kommuniké från årsstämma i Tobin Properties