Kallelse till extra bolagsstämma

Icke regulatorisk 2015-11-27

Aktieägarna i Tobin Properties AB (publ), org nr 556733-4379, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 28 december 2015 klockan 08.00 i Pareto Securities lokaler, Berzelii Park 9, 111 47 Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 07.45.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per lördagen den 19 december 2015 och bör även ha anmält sig för deltagande på bolagsstämman.

Anmälan kan göras per brev och ställas till Tobin Properties AB på adress Humlegårdsgatan 19A, 114 46 Stockholm, per telefon 08-120 500 00 eller per e-mail till info@tobinproperties.se. Vid anmälan ska namn, personnummer/ organisations­nummer samt registrerat aktieinnehav uppges.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 december 2015. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget. Om fullmakten utfärdats av juridisk person bör kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 18 december 2015.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman bör ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Öppnande av stämman

  2. Val av ordförande vid stämman

  3. Upprättande och godkännande av röstlängd

  4. Godkännande av dagordningen

  5. Val av två justeringsmän

  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

  7. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning

  8. Stämmans avslutande

Beslutsförlag

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagets bolagsordning (punkt 7)

Styrelsens förslag enligt punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsordningen huvudsakligen ändras genom att punkt 12 (Kallelse) ändras i enlighet med nedan samt att punkt 14 (Hembud) tas bort.

Nuvarande lydelse Styrelsens förslag till ny lydelse
12 Kallelse 12 Kallelse
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i post och inrikestidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i svenska dagbladet. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

ÖVRIGT

Majoritetsregler

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Information om aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på samma sätt som anmälan till stämman bör göras enligt ovan.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 8 242 500 stycken, varav 6 242 500 är stamaktier och 2 000 000 är preferensaktier av serie A, vilket motsvarar totalt 6 442 500 röster.

Handlingar

Fullständigt beslutsförslag och övriga handlingar som tillhandahålls inför stämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud, senast från och med måndagen den 7 december 2015 samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.

Stockholm i november 2015

Tobin Properties AB (publ)

Styrelsen

Dokument

PM_2015-11-27 Tobin Properties AB kallar till extra bolagsstämma