KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TOBIN PROPERTIES AB (PUBL)

Regulatorisk 2020-04-07

Aktieägarna i Tobin Properties AB (publ), org.nr 556733-4379, kallas härmed till årsstämma den 8 maj 2020, kl. 10.00 hos Walthon Advokater AB på adressen Stureplan...

Aktieägarna i Tobin Properties AB (publ), org.nr 556733-4379, kallas härmed till årsstämma den 8 maj 2020, kl. 10.00 hos Walthon Advokater AB på adressen Stureplan 4A i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.30.

Med anledning av smittspridningen av Covid-19 har Tobin Properties vidtagit en rad åtgärder inför årsstämman 2020.

 • Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.
 • Deltagande av såväl styrelseledamöter som företagsledning kommer att begränsas.
 • Stämman kommer att kortas ner i tid, men utan att inskränka på aktieägares rättigheter.

För att minimera antalet aktieägare på plats uppmuntrar vi våra aktieägare att överväga möjligheten att närvara via ombud. Mer information om detta finns nedan. Tobin Properties vidtar dessa försiktighetsåtgärder för att vi värnar om aktieägares och medarbetares hälsa och för att så långt möjligt begränsa eventuell smittspridning av det nya coronaviruset.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i årsstämman har den som;

 • dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 april 2020,
 • dels har anmält sig till bolaget senast den 30 april 2020, helst före kl. 12.00, under adress: Tobin Properties AB, Box 1093, 171 22 Solna, per telefon 08-120 500 00 eller per e-post till info@tobinproperties.se.

Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden vid årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltarens försorg låta registrera aktierna i eget namn (så kallad rösträttsregistrering) så att vederbörande är registrerad som aktieägare i aktieboken den 30 april maj 2020. Begäran om sådan registrering görs i god tid hos den bank eller det värdepappersinstitut som förvaltar aktierna. Registreringen kan vara tillfällig.

Ombud och fullmaktsformulär

Den som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för stämman, med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adressen ovan och ska finnas tillgänglig vid årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbsida tobinproperties.se.

Antal aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 122 771 490. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2019.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 13. Val av styrelseledamöter och revisor.
 14. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning.
 15. Övriga ärenden.
 16. Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut

Ordförande vid stämman, punkt 2

Klövern AB (”Klövern”), som innehar ca 93,66 procent av aktierna och rösterna i Tobin Properties, föreslår att styrelsens ordförande Patrik Essehorn utses till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition, punkt 9

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning avseende 2019 inte lämnas till aktieägarna och att tillgängliga medel överföres i ny räkning.

Antalet styrelseledamöter, punkt 11

Klövern föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant utses till revisor.

Styrelse- och revisorsarvoden, punkt 12

Klövern föreslår att årsstämman beslutar att styrelsens arvode ska uppgå till 400 000 kronor, varav styrelsens ordförande föreslås erhålla 200 000 kronor och övriga ledamöter föreslås erhålla 100 000 kronor vardera.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor, punkt 13

Klövern föreslår att Patrik Essehorn, Rutger Arnhult och Jens Andersson omväljs som styrelseledamöter, och att Patrik Essehorn omväljs som styrelsens ordförande.

Ändring av bolagsordningen, punkt 14

Styrelsen föreslår att sista meningen i § 12 i bolagsordningen stryks enligt nedan.

 • 12 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att begära upplysningar avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till dotterföretag samt bolagets förhållande till andra koncernföretag.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Ekensbergsvägen 128 B, Sundbyberg och på bolagets webbplats, tobinproperties.se senast två veckor före årsstämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

 

                                          

Stockholm i april 2020

Tobin Properties AB (publ)

Styrelsen

Tobin Properties AB (publ), Ekensbergsvägen 128 B, Sundbyberg. Tel: 08-120 500 00,
tobinproperties.se, org.nr 556733-4379, Styrelsens säte: StockholmKallelse till årsstämma i Tobin Properties AB 2020-04-07