Kallelse till årsstämma i Tobin Properties AB (publ)

Icke regulatorisk 2015-04-21

Aktieägarna i Tobin Properties AB (publ), org. nr 556733-4379, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2015 klockan 15.00 i Tobin Properties lokaler, Humlegårdsgatan 19a i Stockholm.  

Anmälan m.m.

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare

  • dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 maj 2015,
  • dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 15 maj 2015

Anmälan kan göras per brev och ställas till Tobin Properties AB på adress Humlegårdsgatan 19A, 114 46 Stockholm, per telefon 08 -120 500 00 eller per e-mail till info@tobinproperties.se. Vid anmälan ska namn, personnummer/ organisations­nummer samt registrerat aktieinnehav uppges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets kontor i Stockholm och på bolagets hemsida staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta i stämman måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. För att denna registrering ska vara verkställd den 13 maj 2015 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.

Förslag till dagordning

1.   Stämmans öppnande

2.  Val av ordförande vid stämman

3.  Upprättande och godkännande av röstlängd

4.  Godkännande av dagordningen

5.  Val av en eller två justeringsmän

6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8.  Anförande av verkställande direktören

9.   Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen

10.  Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

11.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

14. Val av styrelse och revisor

15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

16. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Utdelning (punkt 10)

Enligt bolagsordningen skall utdelning till innehavare av preferensaktier serie A ske med 5,75 kronor för varje preferensaktie per sexmånadersperiod, dock högst 11,50 kronor per år med avstämningsdagar den 10 juni 2015 och den 10 december 2015.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning med 5,75 kronor per utdelningstillfälle enligt ovan eller sammanlagt 23 miljoner kronor baserat på 2 000 000 preferensaktier serie A i bolaget.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att lämna en utdelning till stamaktieägarna uppgående till 0,32 kronor per aktie, eller sammanlagt 1 997 600 kronor, med avstämningsdag den 27 maj 2015.

Val av styrelse m.m. (punkt 12-14)

Aktieägarna Karlin & Co. AB och Egobox AB, tillsammans företrädande cirka 76,7 procent av rösterna i bolaget, har lämnat följande förslag angående styrelseval m.m.

Aktieägarna enligt ovan föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Aktieägarna föreslår att inget styrelsearvode ska utbetalas. Vidare föreslås att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslår aktieägarna enligt ovan omval av Erik Karlin, Johan Varland, Patrik Tillman och Peder Johnson. Till styrelseordföranden föreslås om omval av Johan Varland.

Till revisor i bolaget föreslås omval av den auktoriserade revisorn Anna Persson.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 3 757 500 stamaktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport eller kvittning.

Syftet med bemyndigande och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna erlägga betalning med egna finansiella instrument i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra. Emissionskursen vid teckning av nya aktier och/eller konvertibler ska bestämmas med beaktande av gällande marknadspris för bolagets aktier, varvid sådan rabatt ska tillämpas som skäligen kan krävas för att samtliga nya aktier ska tecknas.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrigt

Handlingar

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolagets kontor i Stockholm och på bolagets hemsida, staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud, från och med den 6 maj 2015. Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Information om aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på samma sätt som anmälan till stämman ska göras enligt ovan.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande fanns 8 242 500 aktier, varav 6 242 500 stamaktier och 2 000 000 preferensaktier serie A, och 6 442 500 röster i Tobin Properties AB. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i april 2015

Tobin Properties AB (publ)

Styrelsen

Dokument

Kallelse till Tobin Properties årstämma